DHKT

Thông báo về việc đăng ký học phần GDTC 2 đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018

19/01/2018

THÔNG BÁO

          Kính gửi: Sinh viên hệ Chính quy thuộc các lớp: 43K01.1,2,3,4,5,6; 43K04; 43K06.1,2,3,4,5,6,7,8; 43K08.1,2,3,4; 43k11; 43K13.1,2; 43k18.1,2,3,4,5; 43K19; 43K20.1,2 .

      Từ 8h00 thứ 2 ngày 22 tháng 01 năm 2018 đến hết  thứ 4 ngày 24 tháng 01 năm 2018, nhà trường tổ chức cho sinh viên khóa 43K thuộc các lớp: 43K01.1,2,3,4,5,6; 43K04; 43K06.1,2,3,4,5,6,7,8; 43K08.1,2,3,4; 43k11; 43K13.1,2; 43k18.1,2,3,4,5; 43K19; 43K20.1,2 và các sinh viên 42K về trước chưa học học phần thể dục 2 đăng ký học ở học kỳ II năm học 2017 - 2018.

      Đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện đăng ký theo qui định. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết việc đăng ký bổ sung.

      Chú ý khi đăng ký:

         - Những sinh viên thuộc lớp: 43K01.1,2,3,4,5,6; 43K04; 43K06.1,2,3,4,5,6,7,8; 43K08.1,2,3,4; 43k11; 43K13.1,2; 43k18.1,2,3,4,5; 43K19; 43K20.1,2 đã đăng ký được học phần GDTC 2 đợt đăng ký ngày 13/01/2018 không tiến hành đăng ký học nữa.

          - Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình. Mỗi sinh viên không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

      Trân trọng!