DHKT

Danh sách bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu đăng ký khen thưởng của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2021

01/12/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Triển khai Công văn số 3960/ĐHĐN-KHCNMT của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – ĐHĐN về việc khen thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science (WoS) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Khoa học & HTQT đã tổng hợp danh sách 45 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu để đăng ký khen thưởng của Bộ. Quý thầy cô vui lòng xem danh sách chi tiết tại đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ShB5P-qb9kjpZkfs-8x7koKv-DCnGwdz/edit?usp=sharing&ouid=113566622880437504679&rtpof=true&sd=true


Yêu cầu xét thưởng bài báo: Bài báo được đăng trong năm 2021 (tính đến ngày 30/11/2021) trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong CSDL trích dẫn WoS và các bài báo được công bố năm 2020 chưa được xét khen thưởng theo Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn