DHKT

  • Chiến lược Khoa học & Công nghệ đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035

    Chiến lược Khoa học & Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035

    (Xem chi tiết tại đây)

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn