DHKT

 • Quy trình thành lập nhóm nghiên cứu - giảng dạy (TRT)

                                                  Quy trình đăng ký thành lập Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy

  1. Xây dựng hồ sơ đề xuất thành lập
  Các Nhóm làm hồ sơ đề nghị thành lập Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy và nộp về các Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế các trường. Các Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy đã có quyết định thành lập trước đây cũng phải làm lại hồ sơ để hoạt động theo Qui chế mới ban hành (Thông tin trên hồ sơ sẽ được sử dụng để xây dựng website ban đầu cho mỗi Nhóm).

  Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đề nghị thành lập nhóm (M1), đề án Nhóm TRT (Mẫu 2) và các phụ lục đi kèm (M3 Phụ lục)

  Link tải hồ sơ đăng ký: http://www.mediafire.com/download/axpvrx7dq92pwjl/TRT_Huong_dan_thanh_lap.rar


  2. Kiểm tra hồ sơ đề xuất

  Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế các trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thành lập Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy và nếu thấy phù hợp với các điều kiện, đảm bảo các yêu cầu trong “Qui chế hoạt động các Nhóm Nghiên cứu cứu – Giảng dạy thuộc Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên” thì đề xuất với Hiệu trưởng làm công văn gửi Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị ra quyết định thành lập Nhóm.

  3. Ra quyết định thành lập Nhóm
  Giám đốc Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét và lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo để ra Quyết định thành lập (đối với các Nhóm nghiên cứu liên ngành) hoặc đồng ý để Hiệu trưởng các Trường ra Quyết định thành lập Nhóm theo qui chế.

   

  Quyết định quản lý TRT (số 518 của ĐHĐN) tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/view/3ca6lmiclhaj6mm/518-Quy_che_nhom_NC-GD.pdf

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn