DHKT

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá bản thảo sách chuyên khảo "Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận)- Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam"

05/09/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Do ảnh hưởng của Đại dịch và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo.

Tên Sách chuyên khảo“Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa

Thời gian: 15h00, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (thứ Bảy). 

Địa điểm:  Google meet (trực tuyến).  

Thành phần:

- Theo QĐ số 743/QĐ-ĐHKT ngày 5/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm. Quý Đại biểu quan tâm vui lòng đề nghị tham gia đến email khoahoc@due.edu.vn để được cung cấp ID tham gia cuộc họp trực tuyến. 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính báo.

Phòng KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn