DHKT

AI CÓ THỂ HỌC THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hỏi: AI CÓ THỂ HỌC THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trả lời: Tốt nghiệp đại học ở mọi ngành học đều có thể theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Cụ thể, từng nhóm đối tượng khác nhau sẽ cần học bổ sung các môn học khác nhau trong chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh:

- Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh: Không cần học bổ sung.
Tốt nghiệp đại học ngành thuộc nhóm Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Kinh tế học: Học bổ sung "Quản trị học" và "Khởi sự kinh doanh"
Tốt nghiệp đại học thuộc ngành khối khoa học tự nhiên - kỹ thuật - công nghệ - sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn: Học bổ sung "Quản trị học", "Khởi sự kinh doanh", và "Hành vi tổ chức"
Chi tiết tại: https://bit.ly/3Mw3JRM