DHKT

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Tp. Đà Nẵng & tỉnh Quảng Ngãi

12/01/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận 02 Thông báo từ Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng và Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, cụ thể:


1.    Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 06/01/2022 của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 (lần 2);

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng tại đường link sau: https://dost.danang.gov.vn/web/guest/dang-ky-nhiem-vu-kh-cn

Số lượng hồ sơ: 12 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 11 bộ hồ sơ bản photo)


2.    Thông báo số 1880/TB-SKHCN ngày 28/12/2021 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu tại đây.

Số lượng hồ sơ: 15 bộ (01 bản chính và 14 bản sao) và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu)

 

Thông tin chi tiết về Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo Thông báo đính kèm.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu tham gia tuyển chọn, vui lòng gửi hồ sơ về Phòng KH&HTQT với thời hạn như sau:

Đề tài cấp Tp. Đà Nẵng: trước 15h00 ngày 10 tháng 02 năm 2022 (thứ Năm)

Đề tài cấp tỉnh Quảng Ngãi: trước 15h00 ngày 24 tháng 02 năm 2022 (thứ Năm)

 

Trân trọng!

P. KH&HTQT