DHKT

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Tấn

12/11/2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tấn trước khi bảo vệ cấp Trường.

-----------

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Tấn

2. Tên đề tài luận án: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam

3. Ngành: Kế toán; Mã số: 62.34.03.01

4. Người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên;

                                                           2. GS.TS Trương Bá Thanh.

5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

6. Những đóng góp mới của luận án

Về mặt khái niệm nghiên cứu

- Bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam thuộc lĩnh vực truyền thông.

- Khám phá khái niệm nghiên cứu về mục tiêu kiểm soát ở các Đài Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam thuộc lĩnh vực truyền thông.

Về mặt lý thuyết nghiên cứu

Khẳng định các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ có tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài.

Tác giả đã xác lập được mô hình để đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam theo các mục tiêu: Mục tiêu chính trị, mục tiêu tài chính và tính tin cậy của báo cáo quyết toán.

Đóng góp về mặt thực tiễn  

- Việc xây dựng bộ đo lường có ý nghĩa thực tiễn đối với các Đài phát thanh truyền hình. Đó là tham chiếu để các Đài có thể tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá thực hiện mục tiêu kiểm soát của các Đài cũng như các thành phần của hệ thống kiểm  soát nội bộ tại các đơn vị đó. Về mặt đổi mới cơ chế quản trị, nó sẽ thay thế cách đánh giá mang tính truyền thống dựa vào định tính mà sẽ chuyển sang đánh giá theo hệ thống định lượng, hướng tới phát triển KPI tại các Đài. Nhờ đó, hàng năm Đài có thể đánh giá việc thực hiện mục tiêu rõ ràng hơn và các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra định hướng khắc phục các lỗi tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Đề tài nghiên cứu đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam theo mục tiêu kiểm soát có ba nhân tố có ý nghĩa tác động: Truyền thông và giám sát, hoạt động kiểm soát, môi trường kiểm soát. Ba nhân tố này có ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu chính trị, mục tiêu tài chính và tính tin cậy của báo cáo quyết toán của các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập và vận hành tốt sẽ tác động tích cực đến sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các Đàì phát thanh truyền hình cấp tinh taị Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Kiểm soát nội bộ trong các Đàì phát thanh truyền hình cấp tinh tại Việt Nam hữu hiệu sẽ có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu của các Đài.

- Các Đàì phát thanh truyền hình cấp tinh tại Việt Nam cần quan tâm thiết lập và vận hành tốt kiểm soát nội bộ trong đơn vị.

Thành phần đánh giá rủi ro cần được thực hiện tốt hơn ở các Đàì phát thanh truyền hình cấp tinh tại Việt Nam.- Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách trong KSNB, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh trong thời gian đến.

7. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau

8. Nội dung luận án:  xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1JbuF7TIZ5WKJX8nVQKfJ2vCQJsbZnY4Q/view?usp=sharing