DHKT

Biểu mẫu thanh toán một số hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN của Đại học Đà Nẵng

20/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng  (sau đây gọi tắt là Quỹ) đã triển khai Công văn số 37/QKHCN-VP ngày 07/7/2020 của Giám đốc Quỹ về kế hoạch triển khai một số hoạt động khoa học công nghệ do Quỹ tài trợ như: bài báo quốc tế, kinh phí tổ chức hội thảo, đề tài cấp ĐHĐN hàng năm, đăng ký bằng phát minh, sáng chế, hồ sơ nhà khoa học xuất xắc....

Phòng KH&HTQT xin kính gửi đến Quý Thầy Cô bản mềm của Công văn 37 trên đây và các biểu mẫu, cụ thể:

Toàn văn Công văn số 37/QKHCN-VP và các Phụ lục tại đây

Các biểu mẫu: tại đây

Mẫu 1 & Mẫu 2: Hỗ trợ Công bố quốc tế

Mẫu 3: Hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thảo

Mẫu 4: DS các nhà khoa học xuất xắc đến ĐHĐN

Mẫu 5: Hỗ trợ bằng phát minh, sáng chế

Trân trọng./.

P.KH&HTQT