DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học bổ sung đối với các sinh viên đã đăng ký học các lớp bị hủy ở học kỳ II năm học 2017 - 2018 và các lớp Tiếng Nhật

21/12/2017

THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy.

        Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ II năm học 2017 - 2018 (file đính kèm), đề nghị những sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy  này tiến hành đăng ký học bổ sung theo đúng thời gian đã thông báo trong thông báo đăng ký học học kỳ II trước đây.       

       Các sinh viên đã học xong các học phần tiếng Nhật 1,2 liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký học các học phần Tiếng Nhật tiếp theo.

       Trân trọng!