DHKT

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (năm học 2014-2015)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


BIỂU MẪU 23

(Kèm theo công văn số  5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

 

Nội dung

Tổng số

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

tiến sỹ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

(3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

262

3

16

51

151

41

 

1

Khoa Kế toán

42

1

5

6

24

6

 

2

Khoa QTKD

27

2

2

8

12

3

 

3

Khoa Marketing

13

-

2

4

7

-

 

4

Khoa Tài chính

17

-

2

3

11

1

 

5

Khoa Du lịch

18

-

-

5

9

4

 

6

Khoa Thương mại

34

-

1

6

19

8

 

7

Khoa Ngân hàng

18

-

1

3

12

2

 

8

Khoa TKTH

19

-

-

3

15

1

 

9

Khoa Kinh tế

22

-

2

2

13

5

 

10

Khoa KTCT

13

-

-

3

10

-

 

11

Khoa LLCT

15

-

1

6

6

2

 

12

Khoa Luật

21

-

-

2

11

8

 

13

Bộ môn Ngoại ngữ CN

3

-

-

-

2

1

 


Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.