DHKT

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất (năm học 2014-2015)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIỂU MẪU 22

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 – 2015


STT

Nội dung

Đơn vịtính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

4,4745

II

Diện tích sàn xây dựng

m2

33.117

1

Giảng đường

 

 

 

Diện tích sàn

m2

18.142

Số phòng (kể cả 02 phòng tự học)

phòng

80

Tổng diện tích (diện tích bên trong phòng học)

m2

6.426

2

Phòng học máy tính

 

Số phòng

phòng

4

Tổng diện tích

m2

700

3

Phòng học ngoại ngữ

 

Số phòng

phòng

0

Tổng diện tích

m2

0

4

Thư viện

m2

2.365

5

Phòng thí nghiệm

 

Số phòng

phòng

0

Tổng diện tích

m2

0

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

Số phòng

phòng

0

Tổng diện tích

m2

0

Vườn thí nghiệm

m2

0

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

Số phòng

phòng

140

Tổng diện tích (diện tích sàn)

m2

8,010

8

Nhà ăn của cơ sở đào tạo

 

 

 

Số lượng

Nhà ăn

02

 

Diện tích

m2

518

9

Diện tích khác:

 

 

Diện tích văn phòng Ban giám hiệu, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, văn phòng các tổ chức đoàn thể

m2

2.847

Diện tích hội trường

m2

672

 

Nhà khách

m2

213

Diện tích nhà văn hóa

m2

0

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

950

Diện tích bể bơi

m2

0

Diện tích sân vận động

m2

5.000

Số liệu cập nhật đến 31/12/2014

                                                         

         Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12  năm 2014
        Thủ trưởng đơn vị