DHKT

TT Nghiên cứu & tư vấn dl

 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm

  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm do Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quyết định, bao gồm:
  1. Ban Giám đốc:
     Ban Giám đốc trung tâm do Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, gồm:

        - Giám đốc do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

        - 01 đến 02 Phó Giám đốc do Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế bổ nhiệm.

        - Giám đốc TT: TS. Trương sĩ Quý;

        - Phó Giám đốc: ThS. Hà Quang Thơ,

        - kế toán: Lê Thị Thanh Hương.

  2. Các bộ phận trực thuộc:
       a. Bộ phận theo dõi, đôn đốc các dự án nghiên cứu, tư vấn quản lý;
       b. Bộ phận theo dõi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;
       c. Bộ phận theo dõi các hoạt động tài chính của Trung tâm;
  Các bộ phận chuyên môn sẽ do lãnh đạo Trung tâm trực tiếp quản lý. Lực lượng nghiên cứu viên chủ yếu huy động từ các nhà khoa học trong trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và từ các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước tuỳ theo nhu cầu.