DHKT

Đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020

30/07/2020

Kính gửi: Quý Thầy Cô/ Nghiên cứu viên.

Tiếp nhận công văn số 2592/ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc ĐHĐN ngày 27/7/2020 về việc đăng ký đề tài cấp ĐHĐN năm 2020, Nhà trường kính  thông báo đến Quý Thầy Cô, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tham gia đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020 với các nội dung sau: 

1. Cập nhật đầy đủ thông tin KH&CN trên trang lý lịch khoa học http://scv.udn.vn/ (Đối với các cán bộ đã đăng ký tài khoản, đề nghị cập nhật đầy đủ thông tin về công trình khoa học của mình. Đối với cán bộ chưa đăng ký tài khoản, liên hệ Ông Đinh Quang Trung, Tổ Quản trị mạng Thông tin ĐHĐN, Điện thoại: 0236. 3817533 để đăng ký). 

2. Đăng ký / cập nhật đầy đủ thông tin trên tài khoản khoa học cá nhân tại địa chỉ: http://scholar.google.com

3. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp do ĐHĐN quản lý (nếu có). 

Đối với cá nhân chưa hoàn thành một trong 03 nội dung trên, ĐHĐN sẽ không đưa đề xuất đề tài của cá nhân vào danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2020.

Toàn văn công văn thông báo 2592/ĐHĐN-KHCBMN tại đây.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô gửi Phiếu đăng ký đề tài Đ2020 & Thông tin tổng hợp (Mẫu D1 và Mẫu D2) về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 15h00 ngày 14/8/2020 – Thứ Sáu để Phòng tổng hợp gửi đến Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong thời gian quy định. Bản điện tử gửi về địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (CVC ThS. Đặng Thị Thạch), Phòng B201, SĐT: 0236 3954243; email: khoahoc@due.edu.vn

Trân trọng./. 

P.KH&HTQT