DHKT

Danh sách Dự kiến sinh viên được miễn, giảm, hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội Học kỳ 1 năm học 2020-2021

09/11/2020

      Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ và Dự kiến đươc hưởng các chế độ : Miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên xem danh sách và nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị liên hệ cô Hằng (Phòng CTSV).

      P. CTSV

      Sinh viên xem chi tiết tại đây.