DHKT

 • LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

  Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Email:  phongcongtacsinhvien@due.edu.vn

  Fanpage Phòng Công tác Sinh viên:  www.facebook.com/phongctsv.dhkt


  PHỤ TRÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH: 

  Cô Nguyễn Thị Trang: SĐT: 0982.455.524  - (0236) 3950.464 - Email: trangpctsv@gmail.com 

  Thầy Cao Văn Quang: SĐT: 0974.388.741  - (0236) 3950.464 - Email: quangcv@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, ĐÁNH GIÁ ĐIỂM NGOẠI KHOÁ: 
  Cô Lê Thị Thu Hiền: SĐT:  0905.588.585 - (0236) 3950.464 - Email: thuhien@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY, HỌC BỔNG ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG:
  Cô Trần Thị Hằng: SĐT: 0973.717.928 - (0236) 3956.397 - Email: tranthihang@due.edu.vn

  PHỤ TRÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN, BAN CÁN SỰ, HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP - HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC - NGHIÊN CỨU SINH:
  Cô Nguyễn Diệu Linh: SĐT: 0986.111.187 -(0236) 3956.397  - Email: linhnd@due.edu.vn