DHKT

Suntory PepsiCo - Chương trình tuyển dụng Giám sát Kinh doanh Tài năng 2020

03/04/2020

Công ty Suntory Pepsico Vit Nam là liên doanh chiến lược gia hai tp đoàn hàng đu Suntory và Pepsico, vi v thế dn đu tr trường nước gii khát ti Vit Nam đy tính cnh tranh và luôn đi mi. Chương trình Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng ( GST)/ Giám Sát Sn Xut Tài năng( GET) ca công ty dành riêng cho các sinh viên, ng viên tài năng, năng đng, đ nuôi dưỡng, đào to và phát trin các bn tr thành nhng Giám sát tài năng ca công ty.

Chương trình s đem đến cho bn nhng tri nghim thc tế cùng vi L trình Phát trin toàn din “ Nht” giúp bn nhanh chóng tr thành nhng “ Giám sát tài năng” ti b phn Kinh Doanh/ Sn Xut, vi s trang b đy đ v kiến thc nn tng chuyên môn và k năng qun lý ti doanh nghip.

 

Bn là sinh viên sp tt nghip hay mi tt nghip?

Bn thích thú vi ngành hàng tiêu dùng nhanh?

Và mong mun làm vic trong khi ngành Kinh doanh/ Sn xut?

 

NG TUYN NGAY Đ TR THÀNH GIÁM SÁT TÀI NĂNG TI TP ĐOÀN NƯỚC GII KHÁT HÀNG ĐU VIT NAM

BN ĐÃ SN SÀNG Đ “KHI ĐU CHT” VÀ ĐT ĐƯỢC NHNG “THÀNH CÔNG THT” TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIN S NGHIP

 

1.     THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGAY Đ:

·       Tr thành Nhân viên chính thc ca công ty.

·       Tri nghim chương trình đào to chuyên sâu & l trình phát trin rõ ràng trong 2 năm.

·       Mc lương cnh tranh và chế đ phúc li hp dn.

2.       QUY MÔ TUYN DNG: Toàn quc

·       V trí Giám sát kinh doanh tài năng (GST); H Chí Minh, Cn Thơ, Đà Nng, Hà Ni.

·       V trí Giám sát sn xut tài năng (GET): 5 nhà máy Bc Ninh, Qung Nam, Hóc Môn, Đng Nai & Cn Thơ 

3.      NG TUYN NGAY NU BN:

·       Va tt nghip (C nhân/Thc sĩ t bt k ngành nào) hoc đã tt nghip vi ti đa 2 năm kinh nghim, quc tch Vit Nam.

·       Đim trung bình tích lũy (GPA) trên 6.5/10 cho c nhân và 7.5/10 cho c nhân Cao đng, THCN.

·       Ch đng, sáng to, ham hc hi, kiên trì vi kh năng thích ng cao.

·       Hướng ti kết qu, tinh thn khát khao chiến thng, trung thc.

·       K năng giao tiếp và thuyết phc tt.

·       Có tim năng lãnh đo và tinh thn đng đi.

·       Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tt.

·       Yêu thích và mong mun làm vic trong khi Kinh doanh/ Sn xut.

4.      PHÒNG BAN M TUYN

GIÁM SÁT SN XUT TÀI NĂNG:

·       Qun lý cht lượng.

·       Bo Trì.

·       Sn Xut.

·       EHS (An toàn – Sc khe- Môi trường).

·       I&S (Phát trin Năng lc sn xut).

GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG

·       Kênh Truyn thng.

·       Kênh Tiêu th ti chỗ.

5.      CÁCH THC NG TUYN

- Truy clink >> https://bit.ly/Get-Gst2020-University-Website<<<  và hoàn thành đơn ng tuyn trước 23:59, 02/05/2020

6.      TÌM HIU NGAY V CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHÒNG BAN NG TUYN TI

·       Suntory PepsiCo Career Fanpage Livestream:
🎦 Livestream chia sẻ Tổng quan và kinh nghiệm về chương trình Giám sát Sản xuất Tài năng: 4pm – 6pm 18/04/2020
🎦 Livestream chia sẻ Tổng quan và kinh nghiệm về chương trình Giám sát Kinh doanh Tài năng: 4pm – 6pm 25/04/2020

·       Website: https://careers.suntorypepsico.vn/home

·       Facebook: https://www.facebook.com/suntorypepsicocareers

·       Email: YoungTalent.Program@suntorypepsico.vn

·       Linkedin: Suntory Pepsico Vietnam BEVERAGE