DHKT

Biểu mẫu - Điều chỉnh điểm học phần

10/05/2018

TT

Tên biểu mẫu

Nơi ban hành

Tải về

1

Điều chỉnh điểm thành phần 1 và điểm thành phần 2

Trường Đại học Kinh tế

Tờ trình

Biên bản

2

Mẫu điều chỉnh điểm thi kết thúc học phần (hình thức thi viết)

Trường Đại học Kinh tế

Tờ trình

Biên bản

3

Mẫu điều chỉnh điểm thi kết thúc học phần (hình thức thi vấn đáp và thi máy)

Trường Đại học Kinh tế

Tờ trình

Biên bản