DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Phương pháp thống kê và Kinh tế lượng - Ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế và tài chính

23/10/2018

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT

1ST ESM-AEF 2019

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG - ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên gia và quý nhà quản lý.

Hội nghị quốc tế lần 1 về “Phương pháp thống kê và kinh tế lượng – Ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế và tài chính” (ESM-AEM 2019) sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội thảo được tổ chức bởi Khoa Toán – Thống kê và Khoa Kinh tế -  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng khoa Thống kê -Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, khoa Toán kinh tế và khoa Thống kê - Đại học Kinh tế Quốc dân. Hội thảo hướng đến giới thiệu và trình bày các công cụ nghiên cứu định lượng liên quan đến các phương pháp thống kê và kinh tế lượng cũng như ứng dụng các công cụ định lượng này trong nghiên cứu kinh tế và tài chính. Hội thảo cập nhật các công cụ định lượng hiện đại đang được các nhà nghiên cứu trên thế giới sử dụng cũng như xu hướng ứng dụng các công cụ này để giải quyết các vấn đề đương đại ở Việt Nam và trên thế giới.

Các diễn giả khách mời


Dr Eric T. Stuen

Chức danh: Associate Professor of Economics, College of Business and Economics, University of Idaho, United States

Lĩnh vực nghiên cứu: Migration of R&D Professionals, Technology and Development, Labor Economics, Wine Economics.