DHKT

 • Các Dự án - Đề tài nghiên cứu

  Dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế

  1. Toxin Checker – Un système de détection de résidu toxique dans l’alimentation basé sur l’apprentissage automatique d’une masse de données capturées par les micro-spectromètres proche infrarouge (NIR). Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thị Ngọc Cảnh. Mã đề tài: DRAP-4398. Năm: 2021.

  Đề tài cấp Tỉnh/ Thành phố

  1. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen (Research the current situation and propose solutions to diversify products and improve service quality to attract tourists at Mang Den eco-tourism area). Chủ nhiệm đề tài: Lê Dân. Thành viên: Đoàn Gia Dũng; Dương Anh Hùng; Nguyễn Thị Hương. Mã đề tài: 1390/QĐ-UBND. Năm: 2016.
  2. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Assessing the current situation and proposing solutions to improve the quality of medical examination and treatment at provincial and district hospitals in Quang Ngai province). Chủ nhiệm đề tài: Lê Dân. Thành viên:  Nguyễn Thị Hương. Mã đề tài: 08/2013/HĐ-DTKHXH. Năm: 2016.

  Đề tài cấp Bộ

  1. Ứng dụng deep learning để dự đoán bệnh ung thư gan (Application of deep learning to predict liver cancer). Chủ nhiệm đề tài: Phan Đình Vấn. Thành viên: Nguyễn Văn Chức, Phan Thị Bích Vân. Mã đề tài: B2019-DN04-26. Năm: 2021.
  2. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế Việt Nam (Research on factors affecting the start-up intentions of students in the economic sector in Vietnam). Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang Tín. Thành viên: Võ Văn Trực; Châu Ngọc Tuấn; Trần Thị Nga; Nguyễn Ngọc Anh; Hồ Văn Nhàn; Bùi Văn Viễn. Mã đề tài: B2018-ĐN04-15. Năm: 2021.
  3. Ứng Dụng Mô Hình Input-Output Trong Phân Tích Kinh Tế Và Môi Trường - Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Việt Nam (Applying Input-Output Model in Economic and Environmental Analysis - A Case Study in Vietnam). Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn; Nguyễn Thị Ái Quỳnh; Ông Nguyên Chương. Mã đề tài: B2017-DN04-01. Năm: 2019.
  4. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam (Research on factors affecting Vietnam's Gross Domestic Product (GDP) fluctuations). Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang Tín. Thành viên: Hà Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Hương An; Hoàng Dương Việt Anh; Bùi Quang Bình; Hồ Văn Nhàn; Hoàng Hồng Hiệp;  Lương Tình;  Nguyễn Trần Thuần. Mã đề tài: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018.

  Đề án cấp Trường

  1. Phát Triển Mô Hình Tìm Kiếm Ảnh Theo Ngữ Nghĩa Dựa Trên Cây Phân Cụm C-Tree Và Ontology (Developing a Semantic Image Search Model Based on C-Tree And Ontology). Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Uyên Nhi. Thành viên: Hoàng Thị Thanh Hà. Mã đề tài: T2022 – 04 – 21. Năm: 2022
  2. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế Việt Nam (Research on factors affecting the start-up intentions of students in the economic sector in Vietnam). Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang Tín. Thành viên: Võ Văn Trực; Châu Ngọc Tuấn; Trần Thị Nga; Nguyễn Ngọc Anh; Hồ Văn Nhàn; Bùi Văn Viễn. Mã đề tài: B2018-ĐN04-15. Năm: 2021.
  3. Nghiên Cứu Lựa Chọn Các Phương Pháp Xác Suất Thống Kê Để Phân Tích Và Dự Báo Sự Thay Đổi Của Các Yếu Tố Khí Hậu Trường Hợp Khu Vực Quảng Nam - Đà Nẵng (Research on Selection of Probabilistic Statistical Methods to Analyze and Forecast the Changes of Climate Factors Case Quang Nam - Da Nang). Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thị Ngọc Cảnh. Thành viên: Lê Dân; Võ Ngọc Dương. Mã đề tài: T2020-04-51. Năm: 2020.
  4. Xây Dựng Mô Hình Chuyển Đổi Câu Truy Vấn Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên Sang Câu Truy Vấn Dữ Liệu Trong Các Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Khác (Building Converting Models from Natural Language Queries To Data Queries In Others Database systems). Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Hoàng Hiếu. Mã đề tài: T2017-04-16. Năm: 2017.
  5. Tập trung hóa và khai thác kho dữ liệu khảo sát phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Centralization and exploitation of survey data for quality assurance work at University of Economics, The University of Da Nang). Chủ nhiệm đề tài: Đặng Trung Thành. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh . Mã đề tài: T2016-04-13. Năm: 2016.
  6. Xây dựng hệ thống quản lý y tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Developing a health management system at University of Economics, The University of Danang). Chủ nhiệm đề tài: Phan Đình Vấn. Mã đề tài: T2015-04-59. Năm: 2015.
  7. Mô Hình Đa Tác Tử Hỗ Trợ Ra Quyết Định Dựa Trên Sự Hòa Nhập Dữ Liệu Rời Rạc: Ứng Dụng Phát Hiện Cháy Rừng (A multiagent data fusion model for support decision system: an application for detecting forest fires). Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên:  Hoàng Thị Bích Ngọc. Mã đề tài: T2015-04-61. Năm: 2015.
  8. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập (Developing an information system supporting exam organization and student’s assessment). Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Thủy. Mã đề tài: T2015-04-60. Năm: 2015.