DHKT

 • Cán bộ - giảng viên

  DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

  TS. Lê Dân

  Giảng viên chính - Trưởng khoa

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại: 0914112585

  Email: danle@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  TS. Hoàng Thị Thanh Hà

  Giảng viên - Phó Trưởng khoa

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 0905238835

  Email: ha.htt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Văn Chức

  Giảng viên - Phó Trưởng khoa

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 0905357105

  Email: chuc.nv@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

   

  TS. Trần Phước Trữ

  Giảng viên chính

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại: 0913479850

  Email: trutp@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  ThS. Nguyễn Văn Cang

  Giảng viên chính - Nghiên cứu sinh

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905323478

  Email: cangnv@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Ngô Tân

  Giảng viên chính

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905142829

  Email: tanngo@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Thị Bích Vân

  Giảng viên - Bí thư chi bộ

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905291851

  Email: van.ptb@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Hương

  Giảng viên chính - Nghiên cứu sinh

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0914084727

  Email:huongnguyen@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Bá Thế

  Giảng viên

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0914007727

  Email: thenb@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thành Thủy

  Trưởng bộ môn Tin học quản lý

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0935100197

  Email: thuynt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  TS. Phạm Quang Tín

  Trưởng bộ môn Thống kê

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0914112618

  Email: tinpq@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Vũ Hà Tuấn Anh

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0903887992

  Email: anh.vht@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Đình Vấn

  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Taiwan

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0935925059

  Email: dvan2707@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Đặng Trung Thành

  Phó phòng Khảo thí&ĐBCLGD

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0914725408

  Email: thanh.dt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Châu Ngọc Tuấn

  Giảng viên, Nghiên cứu sinh Úc

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0935113590

  Email: tuan.cn@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  ThS. Hà Thị Phương Thảo

  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Pháp

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0948440835

  Email: thaohtp@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

  Giảng viên - Nghiên cứu sinh Pháp

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  0913004345

  Email: ngoc.htb@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TS. Lê Diên Tuấn

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: tuanld@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  ThS. Trương Hồng Tuấn

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:0905802609  

  Email: truonghongtuan@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Hoàng Hiếu

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:0968073450  

  Email: hieuth@due.edu.vn

  ThS. Thân Trọng Hoài Trang

  Thư ký

  Điện thoại:0888786678  

  Email: trangtth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học