DHKT

 • Cán bộ - giảng viên

  DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

  TRƯỞNG KHOA
   

  TS. Hoàng Thị Thanh Hà

  Giảng viên chính - Trưởng Khoa

  Điện thoại: 

  Email: ha.htt@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   
  BỘ MÔN THỐNG KÊ 
   

  TS. Phạm Quang Tín

  Giảng viên chính

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0914112618

  Email: tinpq@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  ThS. Nguyễn Bá Thế

  Giảng viên

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0914007727

  Email: thenb@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  ThS. Nguyễn Văn Cang

  Giảng viên chính

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905323478

  Email: cangnv@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  ThS. Ngô Tân

  Giảng viên chính

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905142829

  Email: tanngo@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Thị Bích Vân

  Giảng viên - Bí thư chi bộ

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại:  0905291851

  Email: van.ptb@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thị Hương

  Giảng viên chính

  Điện thoại:  0914084727

  Email:huongnguyen@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Đoàn Thị Ngọc Cảnh

  Giảng viên

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại: 0374.958.690

  Email: canhdtn@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  TS. Lê Dân

  Giảng viên chính - Nguyên Trưởng khoa

  Nguyên Trưởng bộ môn Thống kê

  Điện thoại: 0914112585

  Email: danle@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  TS. Trần Phước Trữ

  Giảng viên chính - Nguyên Trưởng Khoa

  Bộ môn: Thống kê

  Điện thoại: 0913479850

  Email: trutp@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học


  BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ

  TS. Phan Đình Vấn

  Giảng viên chính - Trưởng Bộ môn Tin học quản lý

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: dvan2707@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  ThS. Nguyễn Thành Thủy

  Giảng viên chính - Phó GĐ TT Ngoại ngữ - Tin học

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: thuynt@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Đặng Trung Thành

  Giảng viên - Phó trưởng phòng P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: thanh.dt@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Châu Ngọc Tuấn

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: tuan.cn@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

  Giảng viên 

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:  

  Email: ngoc.htb@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  ThS. Trần Hoàng Hiếu

  Giảng viên, Nghiên cứu sinh tại Nga

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại:

  Email: hieuth@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  ThS. Cao Thị Nhâm

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 

  Email: nhamct@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  ThS. Trần Thị Thu Thảo

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 

  Email: thaotran@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  TS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 

  Email: nhintu@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

  TS. Nguyễn Thị Sáng

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 

  Email: ntsang@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Trần Thị Châu Giang

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 0905232197

  Email: giangttc@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

  TS. Hoàng Nguyên Vũ

  Giảng viên

  Bộ môn: Tin học quản lý

  Điện thoại: 

  Email: vuhn@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   
  THƯ KÝ GIÁO VỤ
    ThS. Thân Trọng Hoài Trang

  Thư ký

  Điện thoại:0888786678  

  Email: trangtth@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar

   

   

  Đoàn Ngọc Quang

  Giáo vụ chương trình đào tạo đặc thù

  Điện thoại: 0399 353 424

  Email: quangdn@due.udn.vn

  Lý lịch khoa học - Google Scholar