DHKT

Đăng ký xét tặng giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng"

05/09/2018
Kính gửi:    - Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường;
                  -  Quý Thầy/Cô giáo.

Thực hiện công văn số 2800/ĐHĐN - KHCNMT ngày 15/8/2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc gửi hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng", Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên biết để nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng.

I. Hồ sơ gồm: 
1. Đơn đăng ký xét tặng giải thưởng (mẫu ĐKGT 1).
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng.
3. Bản thuyết minh giá trị khoa học của công trình bằng tiếng Việt (mẫu ĐKGT 2) (Khuyến khích kèm theo bản dịch tiếng Anh).
4. Lý lịch khoa học của các tác giả  (mẫu ĐKGT 3).
5. Bản cam kết và xác nhận danh sách tác giả và mức độ đóng góp của từng thành viên đối với công trình khoa học tập thể  (mẫu ĐKGT 4).
6. Văn bản đề nghị xét tặng giải thưởng của Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, giảng viên  (mẫu ĐKGT 5).
7. Văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học (đối với loại hình nghiên cứu triển khai và sản xuất thử - thử nghiệm, chuyển giao công nghệ).
8. Các tài liệu minh chứng khác có liên quan.

II. Thời hạn nộp hồ sơtrước ngày 14/09/2018.

III. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng KH&HTQT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô xem văn bản gửi kèm tại đây.

Trân trọng./.

Phòng KH&HTQT