DHKT

T2018 - Thông báo Hội đồng đánh giá tuyển chọn đề tài cấp cơ sở do Trường quản lý năm 2018

13/12/2017

Kính thông báo Quý Thầy/Cô lịch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN quản lý năm 2018 như sau:

Hội đồng 1
Thời gian: 14 giờ, ngày 14/12/2017 (chiều thứ Năm)
Địa điểm: P.C101, Khu giảng đường C

Hội đồng 2
Thời gian: 8 giờ, ngày 15/12/2017 (sáng thứ Sáu)
Địa điểm: P.C102, Khu giảng đường C

Trân trọng kính báo.

Phòng KH&HTQT


Danh sách bảo vệ tại Hội đồng 1: Tại đây
Danh sách bảo vệ tại Hội đồng 2: Tại đây
Quyết định bảo vệ: Tại đây