DHKT

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013

18/02/2015

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật khoa học và công nghệ vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, Luật số: 29/2013/QH13.

Toàn văn Luật Khoa học và Công nghệ tại đây