DHKT

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN BAN HÀNH

Loại văn bản Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN 633/QĐ-ĐHKT 13/04/2021
Quyết định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHUẨN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 622/QĐ-ĐHKT 09/04/2021
Quyết định QUY TRÌNH BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUÁ THỜI GIAN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 154/QĐ-ĐHKT 26/01/2021
Quyết định QUY TRÌNH BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 155/QĐ-ĐHKT 26/01/2021
Quyết định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 1895/QĐ-ĐHKT 16/12/2020
Quyết định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2017, 2018, 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 1058/QĐ-ĐHKT 04/08/2020
Quyết định BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN (SV) HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐH ĐÀ NẴNG 862/QĐ-ĐHKT 23/06/2020
Quyết định QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG CỦA ĐƠN VỊ NGOÀI TÀI TRỢ CHO NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 627/QĐ-ĐHKT 11/05/2020
Quyết định QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 875/QĐ-ĐHKT 15/05/2019
Quyết định ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 68/QĐ-ĐHKT 22/01/2019
Quyết định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2017, 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 891/QĐ-ĐHKT 30/05/2018
Quyết định BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2050/QĐ-ĐHKT 01/12/2017
Quyết định QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ 1279/QĐ-ĐHKT 01/08/2017
Quyết định BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 1044/QĐ-ĐHKT 06/07/2017
Quyết định BAN HÀNH "QUY ĐỊNH CHUẨN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 749/QĐ-ĐHKT 20/04/2017
Quyết định QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG CỦA GIÁO SƯ YOSHIAKI TAKAHASHI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 318/QĐ-ĐHKT 16/02/2017
Quy chế QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 858/QĐ-ĐHKT 29/08/2016
Quyết định BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 201/QĐ-ĐHKT 01/03/2016
Quyết định BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 179/QĐ-ĐHKT 25/02/2016
Quyết định BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, TUYỂN SINH NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 906/QĐ-ĐHKT 03/09/2015
Quyết định BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 302/QĐ-ĐHKT 16/03/2015
Quyết định CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 232/QĐ-ĐHKT 13/12/2013