DHKT

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng

28/01/2019
Phòng Khoa học & HTQT đã tiếp nhận thông báo số 07/TB-SKHCN  của Sở KH&CN TP. Đà Nẵng về việc xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng. (chi tiết xem tại đây

Phòng Khoa học & HTQT kính gửi Quý Thầy/Cô các biểu mẫu để hoàn thành Hồ sơ xét khen thưởng như sau:

1. Giấy đề nghị khen thưởng: 01 bản (mẫu xem tại file đính kèm)

2. Báo cáo thành tích: 01 bản (mẫu tại file đính kèm)

3. Tài liệu minh chứng kèm theo: 01 bản

4. Danh sách các bài báo ISI đề nghị xét khen thưởng (xem tại file đính kèm)
 
Thời gian nộp đề nghị khen thưởng: Quý Thầy/Cô vui lòng nộp hồ sơ về Phòng Khoa học & HTQT trước 17h00 ngày 21/06/2019 (Thứ Sáu).

Vậy Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/ Cô nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng!