DHKT

Thông báo triển đăng ký tài khoản website scholar.google.com

16/03/2017

  Kính gửi:

-         Lãnh đạo các Đơn vị Trường Đại học Kinh tế;

-         Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế.

Thực hiện Công văn số 826/ĐHĐN-KHCNMT ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký tài khoản website scholar.google.com nhằm quảng bá kết quả công bố khoa học và tăng vị thứ xếp hạng đại học trên hệ thống webometrics, Nhà trường thông báo và đề nghị các Đơn vị trong Trường, các cán bộ và giảng viên của Trường thực hiện các nội dung sau:

1.      Đề nghị cán bộ, giảng viên Nhà trường cập nhật lý lịch khoa học trên http://scv.udn.vn/;

2.      Yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên tạo tài khoản trên trang website http://scholar.google.com để cập nhật thông tin về công bố khoa học; Để tạo tài khoản scholar.google.com, Quý Thầy Cô đăng nhập bằng tài khoản email due.edu.vn và có thể xem thêm thông tin hướng dẫn tạo tài khoản scholar.google tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=WulE8OTCErk;

3.      Thông tin công bố khoa học của cán bộ, giảng viên trong tài khoản scholar.google.com được xem là một tiêu chí quan trọng trong việc xét chọn các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng.

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị trong Trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Đơn vị mình được biết và thực hiện.

Toàn văn thông báo tại đây.

Trân trọng.

P.KH&HTQT


eskisehir escort
escort alanya
lara escort
escort fethiye
kusadasi escort bayam
escort antalya
ankara escort ankara escort ankara escort