DHKT

Thông báo về việc Thanh toán phí Bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2012

18/12/2014
Thông báo về việc Thanh toán phí Bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2012- 15/11/2011

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v thanh toán tiền Bảo hiểm tai nạn sinh viên)

 

Kính gửi:Tất cả sinh viên trong Nhà trường

 

Bộ phận Y tế nhà trường thông báo cho tất cả sinh viên đã tham gia Bảo hiểm Tai nạn (Bảo hiểm thân thể) làm các thủ tục để thanh toán tiền Bảo hiểm tai nạn như sau:

- Việc thanh toán bảo hiểm tai nạn được thực hiện tại bộ phận y tế của nhà trường.

- Sau khi sinh viên ốm đau (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú), tai nạn thì tập hợp tất cả các chứng từ liên quan (Giấy ra viện, đơn thuốc, phiếu chụp X-quang ...) mang đến phòng y tế Nhà trường để làm thủ tục thanh toán.

- Sinh viênxem"Danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm tai nạn năm 2012để biết mình có tham gia bảo hiểm tai nạn hay không, tham gia Bảo hiểm của đơn vị nào...

- Sinh có thể gửi những yêu cầu cần giải đáp cho bộ phận y tế Nhà trường theo địa chỉ:anhphi.yte.dhkt@gmail.comhoặcĐiện thoại số:0905.323303,Bộ phận y tế sẽ tư vấn cho các anh chị những vấn đề liên quan đến công tác bảo hiểm sinh viên.

 

 

BỘ PHẬN Y TẾ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ