DHKT

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy đợt I năm học 2021 - 2022

24/08/2021

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1) Mục đích của đợt thực tập tốt nghiệp:

- Thực tập tốt nghiệp là đợt thực tập bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thâm nhập thực tiễn, củng cố những kiến thức đã được học ở trường đại học, gắn việc học tập với thực tiễn trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết sâu hơn về những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội ở các địa phương, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong thực tiễn rèn luyện những kỹ năng mềm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của những nghiệp vụ, những công việc cụ thể tại đơn vị thực tập.

- Nhằm giáo dục sinh viên tác phong làm việc, tiếp cận thực tiễn để hiểu sâu hơn về công tác nghiệp vụ, tìm hiểu sâu về những nghiệp vụ, những công tác cụ thể thuộc về chuyên ngành đào tạo trong đơn vị thực tập, củng cố lập trường, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

2) Yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp:

- Vừa đáp ứng được yêu cầu theo quy trình đào tạo của nhà trường, của chuyên ngành đào tạo, vừa đáp ứng được yêu cầu về những nghiệp vụ, công tác cụ thể của thực tiễn.

- Sinh viên phải nắm bắt được tình hình Kinh tế - Xã hội và việc triển khai vận dụng các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước tại địa phương, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội nơi mà mình đang thực tập. Mỗi sinh viên phải hiểu và nắm bắt được chức năng và tình hình thực tiễn hoạt động của cơ sở thực tập, những nghiệp vụ, công tác cụ thể của một phòng, ban chức năng thuộc cơ sở thực tập.

- Cuối đợt thực tập, mỗi sinh viên phải hoàn thành một Báo cáo thực tập (đối với sinh viên không làm khóa luận) hoặc một Khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên đăng ký làm khóa luận) có chất lượng được Khoa và cơ sở thực tập chấp nhận.

- Tham gia giúp cơ quan thực tế những công việc thuộc chuyên môn nghiệp vụ, công tác cụ thể (nếu có yêu cầu).

II/ NỘI QUY THỰC TẬP:

- Trong suốt đợt thực tập sinh viên phải chịu sự quản lý trực tiếp của đơn vị thực tập và sự theo dõi của giáo viên hướng dẫn.

- Sinh viên phải thực tập nghiêm túc tại đơn vị thực tập.

- Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật lao động và an toàn lao động tại đơn vị thực tập.

- Khi có những sự cố bất thường (ốm đau lâu dài) không thể tiếp tục thực tập phải báo ngay với đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn.

- Các tài liệu và dụng cụ mượn của đơn vị thực tập phải giữ gìn cẩn thận và hoàn trả khi kết thúc đợt thực tập. Cần rèn luyện đạo đức, tác phong của người sinh viên trong quá trình thực tập.

III/ THỜI GIAN THỰC TẬP:

Thời gian thực tập: 15 tuần từ ngày 23/8/2021 đến 13/12/2021

1. Đối với sinh viên làm báo cáo thực tập:

* Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 11/9/2021: Sinh viên tìm hiểu cơ sở lý thuyết đáp ứng nội dung yêu cầu cho báo cáo thực tập. Giáo viên hướng dẫn sẽ hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực hiện đợt 1.

* Từ ngày 12/9/2021đến ngày 11/10/2021: Giáo viên hướng dẫn kiểm tra tiến độ thực tập đợt 2. Sinh viên nộp Báo cáo giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập, hoàn thành việc lựa chọn một vấn đề của đơn vị thực tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo để phân tích và Đề cương của Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

* Từ ngày 12/10/2021đến ngày 12/11/2021: Giáo viên hướng dẫn kiểm tra tiến độ thực tập đợt 3.

* Từ ngày 13/11/2021đến ngày 13/12/2021: Hoàn thành bản chính Báo cáo thực tập, thông qua đơn vị thực tập và nộp Báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn. Kết thúc đợt thực tập.  

2. Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp:

* Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 11/9/2021: Sinh viên tìm hiểu cơ sở lý thuyết đáp ứng nội dung yêu cầu cho khóa luận thực tập. Giáo viên hướng dẫn sẽ hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực hiện đợt 1. Nộp tên đề tài cho giáo viên hướng dẫn để Hội đồng Khoa học Khoa xét duyệt tên đề tài.

* Từ ngày 12/9/2021đến ngày 23/9/2021: Trên cơ sở tên đề tài đã được duyệt sinh viên hoàn thành đề cương sơ bộ và thông qua giáo viên hướng dẫn.

* Từ ngày 23/9/2021đến ngày 7/10/2021: Hoàn thành đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn.

* Từ ngày 8/10/2021 đến ngày 19/11/2021: Hoàn thành bản thảo của khóa luận và thông qua giáo viên hướng dẫn.

* Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 13/12/2020: Hoàn thành bản chính khóa luận, thông qua đơn vị thực tập và nộp khóa luận cho giáo viên hướng dẫn. Kết thúc đợt thực tập.

IV/ TỔ CHỨC ĐỢT THỰC TẬP:

1) Tổ chức đợt thực tập:

Đợt thực tập được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 1 giáo viên hướng dẫn và 1 nhóm trưởng để theo dõi chung tình hình thực tập của nhóm.

2) Phân công giáo viên hướng dẫn:


Thực tập tốt nghiệp là nội dung quan trọng trong kết cấu chương trình đào tạo. Vì thế yêu cầu giáo viên hướng dẫn và sinh viên phải nghiêm chỉnh chấp hành theo kế hoạch và đề cương để đảm bảo yêu cầu của đợt thực tập. Sinh viên download yêu cầu về kết cấu và nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp tại đây.