DHKT

 • Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kinh tế

  Chương trình đại học ngành Kinh tế với mục đích trang bị cho người học kiến ​​thức và kỹ năng về kinh tế giúp người học thích nghi với thị trường lao động hiện nay.

  Chương trình được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ, (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng) bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3,5 đến 6 năm. Bằng Cử nhân Kinh tế tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế -xã hội ở các cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực, các vùng, các địa phương (tỉnh, huyện, xã), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế; có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, có kiến thức và kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế hiện đại và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời. Chúng tôi tự hào về kết quả nổi bật trong các hoạt động học tập và ngoại khóa của sinh viên. Các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo luôn được thiết kế để giúp Sinh viên được trang bị với chuyên môn tốt và kỹ năng cần thiết, luôn đi đầu trong các hoạt động.

  Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2018

  PLO

  Content

  PO1

  PO2

  PO3

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và pháp luật

  X

   

   

  PLO2

  Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế trong môi trường toàn cầu hóa

  X

   

   

  PLO3

  Áp dụng được các kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế

  X

   

   

  PLO4

  Dự báo được các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong thực tiễn

  X

   

   

  PLO5

  Áp dụng các hình thức huy động và phân bổ các nguồn lực cho phát triển kinh tế

  X

   

   

  PLO6

  Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

  X

   

   

  PLO7

  Vận dụng được các nội dung trong thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội

  X

   

   

  PLO8

  Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp

   

  X

  X

  PLO9

  Có năng lực học tập suốt đời và thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau

   

  X

   

  PLO10

  Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong công việc

   

  X

   

  PLO11

  Có năng lực sử dụng các phần mềm CNTT phục vụ cho công việc

   

  X

   

  PLO12

  Có tinh thần trách nhiệm với công việc và cộng đồng, văn hóa tôn trọng và tuân thủ pháp luật

   

   

  X


  Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2022:

  PLO

  Nội dung

  PO1

  PO2

  PO3

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật

  X

   

   

  PLO2

  Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế thị trường trong môi trường toàn cầu hóa để giải quyết các vấn đề thực tiễn

  X

   

   

  PLO3

  Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế ở một vùng, một nền kinh tế

  X

   

   

  PLO4

  Đánh giá việc phân bổ nguồn lực và tác động của kinh tế số đối với phát triển kinh tế

  X

   

   

  PLO5

  Đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

  X

   

   

  PLO6

  Thực hiện các kỹ năng chuyên môn trong tổ chức và giải quyết các vấn đề kinh tế

  X

   

   

  PLO7

  Thể hiện khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ ở trình độ trung cấp

  X

   

   

  PLO8

  Thể hiện khả năng tin học văn phòng ở trình độ nâng cao

   

  X

  X

  PLO9

  Thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng văn hóa tại nơi làm việc; thể hiện tinh thần đạo đức và phục vụ cộng đồng

   

  X