DHKT

Thông báo đăng ký học trước HP thạc sĩ trong CTĐT đại học HK II/2023 – 2024 đối với sinh viên hệ chính quy

14/11/2023

Kính gửi:     - Các Khoa, đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy.

           

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2021) của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên đang học chương trình đào tạo (CTĐT) đại học tại Trường ĐHKT có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của CTĐT thạc sĩ tại Trường và các học phần này được thay thế cho các học phần tương ứng trong CTĐT đại học hiện hành. Nhà trường thông báo về kế hoạch đăng ký học phần thạc sĩ học trước trong CTĐT đại học trong Học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên Hệ chính quy như sau:

1.     Kế hoạch đăng ký

Sinh viên tra cứu thời khóa biểu các học phần thạc sĩ mở trong học kỳ II – năm học 2023-2024 trên website của trường và thực hiện đăng ký học trực tuyến ở mục “Đăng ký học phần thạc sĩ trong chương trình đào tạo đại học” trên trang web http://due.udn.vn.

Thời gian đăng ký: Từ 09h00 ngày 23/11/2023 đến 17h00 ngày 28/11/2023.

2.     Điều kiện đăng ký

Là sinh viên đang học CTĐT đại học tại Trường ĐHKT;

Có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá (từ 2,5) trở lên.

3.     Học phần đăng ký

- Danh sách HP thạc sĩ giảng dạy trong CTĐT đại học kỳ II/23-24: https://bit.ly/baogiangHK2.

- Danh mục HP tương đương trong CTĐT đại học: https://bit.ly/HPThacSi.

4.     Một số lưu ý

-  Sinh viên có thể chọn học đồng thời cả học phần thạc sĩ và học phần tương đương trong CTĐT đại học hoặc chỉ học học phần thạc sĩ. Trường hợp chỉ học học phần thạc sĩ, sinh viên thực hiện hủy học phần tương đương (nếu có) tại đây: https://bit.ly/HuyHP.

-  Việc đăng ký học được thực hiện theo Quy định về đăng ký học và Quy chế đào tạo đại học hiện hành.

-  Việc rút học phần thạc sĩ được thực hiện theo Quy định về rút học phần của Trường ĐHKT và Quy chế đào tạo đại học hiện hành.

Các lớp học phần thạc sĩ sẽ được tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu chính quy, học phí tính theo mức học phí đại học.

-  Sinh viên được sử dụng kết quả học tập của các học phần thạc sĩ học trước để đề nghị xét miễn học, công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với các học phần tương đương trong CTĐT đại học và CTĐT thạc sĩ tại trường ĐHKT (không quá 15 tín chỉ). Các học phần này phải có điểm đánh giá Đạt (từ điểm C (hoặc quy đổi tương đương)) trở lên.

-  Công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các học phần thạc sĩ được thực hiện theo quy định hiện hành đối với CTĐT thạc sĩ tại Trường ĐHKT.

-  Sinh viên được linh hoạt chuyển đổi giữa lớp học phần thạc sĩ và lớp học phần tương đương trong CTĐT đại học khi có nhu cầu (trong 4 tuần đầu của học kỳ chính).

-  Sinh viên được ưu tiên bố trí vào các lớp phù hợp trong chương trình đào tạo đại học theo nhu cầu nếu lớp học phần thạc sĩ đã đăng ký bị hủy.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!