DHKT

Báo cáo khóa luận và thực tập kỳ II năm học 2020 - 2021

29/04/2021

KẾ HOẠCH BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY (Đợt 2) NĂM HỌC 2020-2021

 

1.      YÊU CẦU CHUNG

-         Sinh viên nộp Khóa luận và Chuyên đề tốt nghiệp hoàn chỉnh về VP Khoa: 01 bản giấy với hình thức như quy định, trước ngày 07/5/2021.

 

2.      HÌNH THỨC BẢO VỆ

-         Đối với sinh viên làm Khóa luận: báo cáo trước Hội đồng Khóa luận (Lưu ý: báo cáo bằng slides, trình bày không quá 15 phút) và trả lời câu hỏi của Hội đồng.

-         Đối với sinh viên làm Chuyên đề thực tập: trình bày trước Hội đồng và trả lời câu hỏi của Hội đồng. Sinh viên do giảng viên nào hướng dẫn thì bảo vệ ở Hội đồng có tên giảng viên đó.

 

3.      HỘI ĐỒNG BẢO VỆ

3.1 Hội đồng bảo vệ Khóa Luận

1/ TS. Ninh Thị Thu Thủy                                                                                   Chủ tịch HĐ

2/ TS. Nguyễn Thị Thu Hà                                                                                 Thư ký

3/ ThS. Ông Nguyên Chương                                                                            Ủy viên

Thời gian và địa điểm: 14h30 ngày 19/5/2021 tại                                              Phòng D204

 

3.2 Hội đồng bảo vệ Chuyên đề

1. HĐ1: Ninh Thị Thu Thủy – Lê Trung Hiếu                                                       Phòng D204

2. HĐ2: Lê Bảo – Ông Nguyên Chương                                                             Phòng D003

3. HĐ3: Bùi Quang Bình – Trần Khánh Linh – Nguyễn Trường Minh                 Phòng D004

4. HĐ4: Nguyễn Thành Long – Trần Thị Thúy Ngọc                                           Phòng D201

5. HĐ5: Huỳnh Viết Thiên Ân – Nguyễn Danh Khôi                                            Phòng D103

6. HĐ6: Nguyễn Thị Thu Hà – Đặng Thị Hồng Dân                                            Phòng D201

 

4.       THỜI GIAN BẢO VỆ VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ

-         HĐ1 và HĐ4: 14g00 Thứ 4 ngày 12/05/2021

                   -         HĐ2, HĐ3, HĐ5 và HĐ6: 8g00 Thứ 3 ngày 11/05/2021