DHKT

 • Viễn cảnh và sứ mệnh

  Viễn cảnh

  Khoa Kinh tế có khát vọng phát triển vững mạnh về đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động của Sinh viên, đóng góp tích cực vào viễn cảnh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  Sứ mệnh

  Khoa Kinh tế cam kết thực hiện sứ mạng của Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là trở thành trung tâm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kinh tế và quản lý có chất lượng ngang bằng với các trường đại học trong và ngoài Đông Nam Á.

  Mục tiêu đào tạo của Khoa:

  Mục tiêu đào tạo của khoa là giúp người học trở thành các chuyên gia kinh tế và quản lý có những kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm phù hợp ở các chương trình đào tạo, trình độ đào tạo đại học, sau đại học; có năng lực tự học tập, nghiên cứu để đảm nhiệm các công việc với các vị trí việc làm khác nhau trong các tổ chức ở trung ương, địa phương các tổ chức quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

   

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

            - Xây dựng môi trường học thuật và văn hóa trong nghiên cứu, giảng dạy, các hoạt động của Sinh viên tiên tiến và nhân văn

            - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

            - Nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, chương trình đào tạo, biên soạn xuất bản giáo trình, tài liệu giảng dạy.

            - Phát triển vững mạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới.