DHKT

 • Viễn cảnh và sứ mệnh

   MỤC TIÊU CỦA KHOA

  Đào tạo các nhà quản lý ở tầm vĩ mô, có khả năng tham gia vào quá trình hoạch định, điều hành và thực thi chính sách vĩ mô ở các cấp khác nhau và các tổ chức cung ứng dịch vụ công trong điều kiện nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa.

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  Phát triển Khoa theo định hướng nghiên cứu trên cơ sở:

  • Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với hoạt động giảng dạy, phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ quản lý kinh tế ở các tỉnh Miền Trung - Tây nguyên. Tăng cường liên kết với các địa phương trong việc nghiên cứu và tư vấn chính sách.
  • Đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, biên soạn xuất bản giáo trình, tài liệu giảng dạy.
  • Đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy theo hướng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới.