DHKT

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

12/05/2021

 Kính gửi:  Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy một số học phần trong học kỳ hè, sinh viên có nhu cầu học tra cứu thời khóa biểu và thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:

           - Từ 8h ngày 18/5/2021 - 9h ngày 20/5/2021: Đăng ký học tại trang Web của Trường http://tinchi.due.udn.vn

           - Trước ngày 04/6/2021: Nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.

         

Lưu ý: 

            - Sau khi đăng ký học thành công, sinh viên theo dõi thời khóa biểu cá nhân để theo học các lớp học phần đã đăng ký theo đúng kế hoạch.

            - Thứ 2 tuần 46 là ngày 14 tháng 6 năm 2021.

            - Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

            - Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được phép rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trước ngày 04/6/2021.

 Trân trọng!