DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHÓA VIII

  (NHIỆM KỲ 2020-2025)

  Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế 

  Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn


  BAN THƯỜNG VỤ   1. Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn              Bí Thư Đảng ủy 
  2. Đ/c Võ Thị Thúy Anh                Ủy viên Ban Thường vụ  
  3. Đ/c Phan Kim Tuấn                Ủy Viên Ban Thường Vụ  
  4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thu                 Ủy viên Ban Thường vụ  
    5. Đ/c Lê Văn Huy    Ủy viên Ban Thường vụ  

   


  BAN CHẤP HÀNH

  1. Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn 5. Đ/c Lê Văn Huy  9. Đ/c Đặng Tùng Lâm  13. Đ/c Đặng Hữu Mẫn
  2. Đ/c Võ Thị Thúy Anh 6. Đ/c Huỳnh Thị Hồng Hạnh 10. Đ/c Nguyễn Công Phương 14. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh 
  3. Đ/c Phan Kim Tuấn 7. Đ/c Đoàn Ngọc Phi Anh 11. Đ/c Võ Quang Trí 15. Đ/c Hà Phước Vũ 
  4. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thu 8. Đ/c Ngô Văn Hà 12. Đ/c Hoàng Tùng  


  ỦY BAN KIỂM TRA

  1. Đ/c Phan Kim Tuấn UV BTV - Chủ nhiệm UBKT 
  2. Đ/c Ngô Văn Hà ĐUV - Phó Chủ nhiệm UBKT 
  3. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh ĐUV - Ủy viên UBKT 
  4. Đ/c Ông Nguyên Chương Ủy viên UBKT
  5. Đ/c Phan Thị Bích Vân Ủy viên UBKT