DHKT

 • CÔNG BỐ NỘI DUNG BA CÔNG KHAI

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022 - 2023

  1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

  2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

  3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

  4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.


  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

  1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

  2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

  3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

  4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.


  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

  1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

  2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

  3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

  4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

  1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

  2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

  3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

  4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

  1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

  2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

  3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

  4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.


  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

  1. Biểu tổng hợp

  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;

  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;

  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;

  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

  1. Biểu tổng hợp

  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;

  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;

  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;

  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

  1. Biểu tổng hợp

  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG)

  1. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu

  2. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

  3. Ngành Kế toán nghiên cứu

  4. Ngành Kế toán ứng dụng

  5. Ngành Kinh tế phát triển nghiên cứu

  6. Ngành Kinh tế phát triển ứng dụng

  7. Ngành Ngân hàng nghiên cứu

  8. Ngành Ngân hàng ứng dụng

  9. Ngành Quản lý kinh tế nghiên cứu

  10. Ngành Quản lý kinh tế ứng dụng

  11. Ngành Quản trị kinh doanh nghiên cứu

  12. Ngành Quản trị kinh doanh ứng dụng

  13. Ngành Triết học nghiên cứu

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  1. Ngành Kế toán

  2. Ngành Quản trị kinh doanhị kinh doanh

  3. Kinh tế phát triển

  4. Tài chính - Ngân hàng

  TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

  Tra cứu tại đây

  TRA CỨU TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

  Tra cứu tại đây


 • CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016-2017

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016-2017

  STT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  SỐ LƯỢNG

  I

  Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

  Nghìn đồng/kỳ

   

  1

  Tiến sĩ

   

   

   

  Học kỳ I

   

  8.375

   

  Học kỳ II

   

  8.375

  1

  Thạc sĩ

   

   

   

  Học kỳ I

   

  5.025

   

  Học kỳ II

   

  5.025

  2

  Đại học

   

   

   

  Học kỳ I

   

  3.350

   

  Học kỳ II

   

  3.050

  II

  Học phí hệ chính quy chương trình khác

  Nghìn đồng/kỳ

   

   

  Học phí chương trình chất lượng cao

   

  7.750

  III

  Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

  Nghìn đồng/kỳ

   

   

  Đại học

   

   

   

  Học kỳ I

   

  5.025

   

  Học kỳ II

   

  5.025

  IV

  Tổng thu năm 2015

  Nghìn đồng

   

  1

  Thu từ ngân sách

   

  28.894.088

  2

  Thu từ học phí, lệ phí

   

  90.882.528

  3

  Thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ

   

  844.000

  3

  Thu từ nguồn khác

   

  3.169.962

 • Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

            ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

   

   

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

  (tính đến 31/12/2016)

                                                                           Đơn vị tính: Người

  STT

  Nội dung

  Tổng số


  Giáo sư

  Phó Giáo sư

  TSKH,

  Thạc sĩ

  Cử nhân

  Ghi chú

  tiến sỹ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


  (3+4+5+6+7+8)  Tổng số

  265

  4

  19

  52

  176

  14


  1

  Khoa Du lịch

  18

  0

  0

  5

  13

  0


  2

  Khoa Quản trị kinh doanh

  23

  2

  3

  6

  10

  2

  2 CN đang học ThS

  3

  Khoa Kinh tế chính trị

  13

  0

  0

  4

  9

  0


  4

  Khoa Kế toán

  42

  1

  7

  4

  28

  2

  2 CN đang học ThS

  5

  Khoa Kinh tế

  21

  1

  1

  3

  15

  1

  1 CN đang học ThS

  6

  Khoa Ngân hàng

  18

  0

  1

  4

  13

  0


  7

  Khoa Thương mại

  30

  0

  0

  7

  21

  2

  2 CN đang học ThS

  8

  Khoa Tài chính

  20

  0

  3

  3

  14

  0


  9

  Khoa Lý luận chính trị

  16

  0

  2

  6

  6

  2

  1 CN đang học TS

  10

  Khoa Luật

  23

  0

  0

  2

  16

  4

  3 CN đang học ThS

  11

  Khoa Marketing

  15

  0

  2

  4

  9

  0


  12

  Khoa Thống kê - Tin học

  21

  0

  0

  3

  18

  0


  13

  Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

  5

  0

  0

  1

  4

  0


   

   

  Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                           


 • Công khai cơ sở vật chất;


  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  BIỂU MẪU 22

  (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  THÔNG BÁO

  Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016 – 2017

   

  STT

  Nội dung

  Đơn vịtính

  Số lượng

  I

  Diện tích đất đai

  ha

  4,4745

  II

  Diện tích sàn xây dựng

  m2

  32.983

  1

  Giảng đường

   

   

   

  Diện tích sàn

  m2

  18.142

  Số phòng (kể cả 02 phòng tự học)

  phòng

  81

  Tổng diện tích (diện tích bên trong phòng học)

  m2

  6.566

  2

  Phòng học máy tính

   

  Số phòng

  phòng

  4

  Tổng diện tích

  m2

  408

  3

  Phòng học ngoại ngữ

   

  Số phòng

  phòng

  0

  Tổng diện tích

  m2

  0

  4

  Thư viện

  m2

  2.365

  5

  Phòng thí nghiệm

   

  Số phòng

  phòng

  0

  Tổng diện tích

  m2

  0

  6

  Xưởng thực tập, thực hành

   

   

  Số phòng

  phòng

  1

  Tổng diện tích

  m2

  53

  Vườn thí nghiệm

  m2

  0

  7

  Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

   

  Số phòng

  phòng

  132

  Tổng diện tích (diện tích sàn)

  m2

  8.431

  8

  Nhà ăn của cơ sở đào tạo

   

   

   

  Số lượng

  Nhà ăn

  03

   

  Diện tích

  m2

  538

  9

  Diện tích khác:

   

   

  Diện tích văn phòng Ban giám hiệu, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, văn phòng các tổ chức đoàn thể

  m2

  3.024

  Diện tích hội trường

  m2

  808

   

  Nhà khách

  m2

  213

  Diện tích nhà văn hóa

  m2

  0

  Diện tích nhà thi đấu đa năng

  m2

  950

  Diện tích bể bơi

  m2

  0

  Diện tích sân vận động

  m2

  5.000


                                                           

           Đà Nẵng, ngày 1 tháng 3 năm 2017
          Thủ trưởng đơn vị

    • Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế


  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


  THÔNG BÁO


  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

   

   

   

   

  TT

  Nội dung

  Khóa học/ Năm tốt nghiệp

  Số sinh viên nhập học năm 2016

  Số sinh viên tốt nghiệp năm 2016

  Phân loại tốt nghiệp (%)

  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

   

  Loại xuất sắc

  Loại giỏi

  Loại khá

  Loại trung bình

   

  I

  Đại học chính quy

  2016

  3084

  1790

   

   

   

   

   

   

   

  Chương trình Đại trà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hệ thống thông tin kinh tế

   

   

  2

   

   

   

  0.1%

   

   

  2

  Hệ thống thông tin quản lý

   

  187

  60

   

  0.2%

  2.6%

  0.6%

   

   

  3

  Kế toán

   

  9

  234

  0.2%

  2.2%

  9.4%

  1.3%

   

   

  4

  Kiểm toán

   

   

  70

  0.1%

  1.2%

  2.4%

  0.2%

   

   

  5

  Kinh doanh quốc tế

   

   

  131

  0.6%

  2.4%

  3.6%

  0.7%

   

   

  6

  Kinh doanh thương mại

   

  1

  68

   

  0.4%

  2.7%

  0.6%

   

   

  7

  Kinh tế

   

  196

  257

  0.1%

  3.5%

  9.6%

  1.2%

   

   

  8

  Luật

   

  93

  53

   

  0.4%

  2.5%

  0.1%

   

   

  9

  Luật kinh tế

   

  142

  60

  0.1%

  0.4%

  2.4%

  0.5%

   

   

  10

  Marketing

   

   

  56

  0.1%

  0.6%

  2.2%

  0.3%

   

   

  11

  Quản lý nhà nước

   

  90

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   

  118

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Quản trị khách sạn

   

  120

   

   

   

   

   

   

   

  14

  Quản trị kinh doanh

   

  177

  354

  0.2%

  2.6%

  13.2%

  3.7%

   

   

  15

  Quản trị nhân lực

   

  102

  61

   

  0.2%

  2.5%

  0.7%

   

   

  16

  Tài chính – Ngân hàng

   

  165

  267

  0.4%

  3.3%

  8.5%

  2.6%

   

   

  17

  Thống kê

   

  54

  18

   

  0.2%

  0.8%

  0.0%

   

   

   

  Chương trình chất lượng cao

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kế toán

   

  267

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Kiểm toán

   

  183

  36

  0.1%

  0.5%

  1.3%

  0.2%

   

   

  3

  Kinh doanh quốc tế

   

  199

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Kinh doanh thương mại

   

  180

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Marketing

   

  132

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   

  135

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Quản trị kinh doanh

   

  235

  31

   

  0.8%

  0.9%

  0.1%

   

   

  8

  Tài chính – Ngân hàng

   

  299

  32

  0.1%

  0.5%

  1.0%

  0.2%

   


   


 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  BIỂU MẪU 20


  THÔNG BÁO

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
  cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016


  TT

  Nội dung

  Hệ đào tạo chính quy

  Tiến sỹ

  Thạc sỹ

  Đại học

  I

  Điều kiện tuyển sinh

  -Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  -Theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  -Theo Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN.

  -Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  -Theo Quyết định số 3714/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/7/2012 của Giám đốc Đaị học Đà Nẵng về việc Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng;

  -Theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT

  Tải file

  II

  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

  Xem phụ lục 22

  III

  Đội ngũ giảng viên

  Xem phụ lục 23

  IV

  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

  Nghiên cứu sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, được bố trí chỗ ở tại ký túc xá trong trường, trong hệ thống KTX của ĐHĐN; Được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, tham gia trợ giảng nếu khoa có nhu cầu; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Học viên được bố trí chỗ ở tại ký túc xá của trường hoặc trong hệ thống KTX của ĐHĐN, được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…

  V

  Yêu cầu về thái độ học tập của người học

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VI

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VII

  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  TT

  Tên ngành

  Tên chuyên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kinh tế

   

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế lao động

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế và quản lý công

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế đầu tư

  Tải file

  Tải file

  2

  Quản lý Nhà nước

  Hành chính công

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế chính trị

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh tổng quát

  Tải file

  Tải file

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Tải file

  Tải file

  Quản trị tài chính

  Tải file

  Tải file

  4

  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Tải file

  Tải file

  Quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file

  Tải file

  5

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  Tải file

  Tải file

  6

  Marketing

  Marketing

  Tải file

  Tải file

  7

  Kinh doanh quốc tế

  Ngoại thương

  Tải file

  Tải file

  8

  Kinh doanh thương mại

  Quản trị Kinh doanh thương mại

  Tải file

  Tải file

  9

  Tài chính - Ngân hàng

  Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

  Tài chính doanh nghiệp

  Tải file

  Tải file

  Tài chính công

  Tải file

  Tải file

  10

  Kế toán

  Kế toán

  Tải file

  Tải file

  11

  Kiểm toán

  Kiểm toán

  Tải file

  Tải file

  12

  Quản trị nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file

  Tải file

  13

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tin học quản lý

  Tải file

  Tải file

  Quản trị hệ thống thông tin

  Tải file

  Tải file

  Thương mại điện tử

  Tải file

  Tải file

  14

  Luật

  Luật học

  Tải file

  Tải file

  15

  Luật kinh tế

  Luật kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  16

  Thống kê

  Thống kê Kinh tế Xã hội

  Tải file

  Tải file

   Bổ sung: Yêu cầu chuẩn đầu ra kỹ năng công nghệ thông tin áp dụng cho SV Đại học hệ chính quy kể từ khóa 40K trở về sau tải file

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

   

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

  Chuẩn đầu ra

  thạc sĩ nghiên cứu

  Chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng

  Chuẩn đầu ra

  thạc sĩ ứng dụng

  1

  Kế toán

  Tải file Tải file

  Tải file

  Tải file

  2

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản lý kinh tế

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  4

  Quản trị kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  5

  Tài chính - Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  6

  Triết

  Tải file

  Tải file

  Tải file

  Tải file

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kế toán

  Tải file

  Tải file

  2

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản trị kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  4

  Tài chính - Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

   


 • Biểu tổng hợp

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  Số …….. /ĐHKT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Đà Nẵng, ngày … tháng 03 năm 2017

   

  Kính gửi:        - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                            - Ban Giám Đốc - Đại học Đà Nẵng.

   

  Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã công bố các nội dung công khai theo quy định của Quy chế trong trang mục thông tin “Ba công khai” trên Website của Trường tại địa chỉ http://www.due.udn.vn.

  Các thông tin cơ bản theo yêu cầu tại công văn Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  được gửi kèm theo Công văn này.

  Trân trọng!

   

   

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký và đóng dấu)

  Nơi nhận:

  -   Như trên;

  -   Lưu Phòng Đào tạo.

   


   

  NỘI DUNG CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  NĂM HỌC 2016-2017

  Tên đơn vị: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  I. NỘI DUNG CÔNG KHAI

  1.         Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

  1.1.  Các chuẩn đầu ra đã công bố

  -            Công bố sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển của Nhà trường được công bố trên Website của Trường tại địa chỉhttp://www.due.udn.vn

  -            Đối tượng tuyển sinh:

  ·        Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo tại thời điểm hiện hành.

  ·        Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp hoặc tương đương.

  -            Công khai thông tin về nội dung chương trình đào tạo và được công bố trên Website tại địa chỉ http://www.due.udn.vn liên quan đến kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ của sinh viên). Gồm 27 chuyên ngành sau:

  ·        Kinh tế phát triển

  ·        Kinh tế lao động

  ·        Kinh tế và quản lí công

  ·        Kinh tế đầu tư

  ·        Hành chính công

  ·        Kinh tế chính trị

  ·        Quản trị kinh doanh tổng quát

  ·        Quản trị chuỗi cung ứng

  ·        Quản trị tài chính

  ·        Quản trị kinh doanh du lịch

  ·        Quản trị sự kiện và lễ hội

  ·        Quản trị khách sạn

  ·        Marketing

  ·        Ngoại thương

  ·        Quản trị Kinh doanh thương mại

  ·        Ngân hàng

  ·        Tài chính doanh nghiệp

  ·        Tài chính công

  ·        Kế toán

  ·        Kiểm toán

  ·        Quản trị nguồn nhân lực

  ·        Tin học quản lí

  ·        Quản trị hệ thống thông tin

  ·        Thương mại điện tử

  ·        Luật học

  ·        Luật kinh doanh

  ·        Thống kê Kinh tế Xã hội

  1.2.  Công tác kiểm định chất lượng

  Thực hiện chỉ đạo của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Ban giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm 2007 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quá trình thực hiện của như sau:

  -            Tháng 3/2007: Đăng ký KĐCL đơn vị đào tạo.

  -            Tháng 11/2007: Hội đồng KĐCL của Trường Đại học Kinh tế đã thẩm định và thông qua báo cáo tự đánh giá, gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề nghị đánh giá ngoài.

  -            Tháng 5/2009: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá ngoài, theo báo cáo đánh giá ngoài của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và thông qua kết luận: “Đủ điều kiện để được công nhận đạt cấp độ 2 kiểm định chất lượng Trường Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

  - Nhà trường đã tiến hành công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trong tháng 04 năm 2016.

  2.         Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

  -            Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017(biểu mẫu 20 thống kê đính kèm).

  -            Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học khóa tuyển sinh 2012, tốt nghiệp năm học 2016-2017(biểu mẫu 21 thống kê đính kèm).

  -            Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017(biểu mẫu 22 thống kê đính kèm).

  -            Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017(biểu mẫu 23 đính kèm).

  3.         Công khai tài chính

  Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017(biểu mẫu 24 thống kê đính kèm).

  II. BIỂU MẪU CÔNG KHAI

  -            Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

  -            Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017(theo từng chuyên ngành).

  -            Biểu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017.

  -            Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017.

  -            Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017.

  -            Biểu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017.

  -            Biểu 25 (biểu của Trường): Công khai về các điều kiện tuyển sinh và các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học năm học 2016-2017.


   

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   

  BIỂU TỔNG HỢP

  Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017

  Hình thức công khai: Trên website của Trường ĐH Kinh tế

  Địa chỉ website: www.due.udn.vn


  TT

  Thông tin

  Đơn vị

  Số lượng

  1

  Số chuyên ngành trường đang đào tạo

  Ngành

  27

  2

  Số chuyên ngành đã công bố chuẩn đầu ra

  Ngành

  27

  3

  Diện tích đất của trường

  Ha

  4,47

  4

  Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

  m2

  20.507

  4.1

  Diện tích phòng học các loại

  -

  18.142

  4.2

  Diện tích thư viện

  -

  2.365

  5

  Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

  m2

  8.431

  6

  Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

  Người

  265

  6.1

  Giáo sư

  -

  4

  6.2

  Phó giáo sư

  -

  19

  6.3

  TSKH, tiến sỹ

  -

  52

  6.4

  Thạc sỹ

  -

  176

  6.5

  Cử nhân

  -

  14

  7

  Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

  Người


  7.1

  Nghiên cứu sinh

  -


  7.2

  Học viên cao học

  -


  7.3

  Đại học

  -

  9,586

  8

  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

  %

  94.71

  9

  Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

  Tr. đồng/năm


  9.1

  Tiến sỹ

  -


  9.2

  Thạc sỹ

  -


  9.3

  Đại học

  -


  10

  Tổng thu năm 2011

  Tỷ đồng


  10.1

  Từ ngân sách

  -


  10.2

  Từ học phí, lệ phí

  -


  10.3

  Từ nguồn khác

  -   

   

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  BIỂU MẪU 20


  THÔNG BÁO

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
  cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017


  TT

  Nội dung

  Hệ đào tạo chính quy

  Tiến sỹ

  Thạc sỹ

  Đại học

  I

  Điều kiện tuyển sinh

  -Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  -Theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  -Theo Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN.

  -Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  -Theo Quyết định số 3714/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/7/2012 của Giám đốc Đaị học Đà Nẵng về việc Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng;

  -Theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT

  Tải file

  II

  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

  Xem phụ lục 22

  III

  Đội ngũ giảng viên

  Xem phụ lục 23

  IV

  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

  Nghiên cứu sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, được bố trí chỗ ở tại ký túc xá trong trường, trong hệ thống KTX của ĐHĐN; Được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, tham gia trợ giảng nếu khoa có nhu cầu; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Học viên được bố trí chỗ ở tại ký túc xá của trường hoặc trong hệ thống KTX của ĐHĐN, được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…

  V

  Yêu cầu về thái độ học tập của người học

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VI

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VII

  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

   

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  TT

  Tên ngành

  Tên chuyên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kinh tế

  Kinh tế phát triển

  Tải file  Tải file

  Kinh tế lao động

  Tải file  Tải file

  Kinh tế và quản lý công

  Tải file  Tải file

  Kinh tế đầu tư

  Tải file  Tải file

  2

  Quản lý Nhà nước

  Hành chính công

  Tải file  Tải file

  Kinh tế chính trị

  Tải file  Tải file

  3

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh tổng quát

  Tải file  Tải file

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Tải file  Tải file

  Quản trị tài chính

  Tải file  Tải file

  4

  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Tải file  Tải file

  Quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file  Tải file

  5

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  Tải file  Tải file

  6

  Marketing

  Marketing

  Tải file  Tải file

  7

  Kinh doanh quốc tế

  Ngoại thương

  Tải file  Tải file

  8

  Kinh doanh thương mại

  Quản trị Kinh doanh thương mại

  Tải file  Tải file

  9

  Tài chính - Ngân hàng

  Ngân hàng

  Tải file  Tải file

  Tài chính doanh nghiệp

  Tải file  Tải file

  Tài chính công

  Tải file  Tải file

  10

  Kế toán

  Kế toán

  Tải file  Tải file

  11

  Kiểm toán

  Kiểm toán

  Tải file  Tải file

  12

  Quản trị nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file  Tải file

  13

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tin học quản lý

  Tải file  Tải file

  Quản trị hệ thống thông tin

  Tải file  Tải file

  Thương mại điện tử

  Tải file  Tải file

  14

  Luật

  Luật học

  Tải file  Tải file

  15

  Luật kinh tế

  Luật kinh doanh

  Tải file  Tải file

  16

  Thống kê

  Thống kê Kinh tế Xã hội

  Tải file  Tải file

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

   

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

  Chuẩn đầu ra

  thạc sĩ nghiên cứu

  Chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng

  Chuẩn đầu ra

  thạc sĩ ứng dụng

  1

  Kế toán

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  2

  Kinh tế phát triển

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  3

  Quản lý kinh tế

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  4

  Quản trị kinh doanh

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  5

  Tài chính - Ngân hàng

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  6

  Triết

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY

  CHUAN DAU RA THAC SY 2016

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kế toán

  CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY

  CHUAN DAU RA TIEN SI

  2

  Kinh tế phát triển

  CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY

  CHUAN DAU RA TIEN SI

  3

  Quản trị kinh doanh

  CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY

  CHUAN DAU RA TIEN SI

  4

  Tài chính - Ngân hàng

  CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY

  CHUAN DAU RA TIEN SI

   

  BIỂU MẪU 21  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
  THÔNG BÁO


  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

  TT

  Nội dung

  Khóa học/ Năm tốt nghiệp

  Số sinh viên nhập học năm 2016

  Số sinh viên tốt nghiệp năm 2016

  Phân loại tốt nghiệp (%)

  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


  Loại xuất sắc

  Loại giỏi

  Loại khá

  Loại trung bình


  I

  Đại học chính quy

  2016

  3084

  1790
  Chương trình Đại trà


  1

  Hệ thống thông tin kinh tế  2
  0.1%  2

  Hệ thống thông tin quản lý


  187

  60


  0.2%

  2.6%

  0.6%  3

  Kế toán


  9

  234

  0.2%

  2.2%

  9.4%

  1.3%  4

  Kiểm toán  70

  0.1%

  1.2%

  2.4%

  0.2%  5

  Kinh doanh quốc tế  131

  0.6%

  2.4%

  3.6%

  0.7%  6

  Kinh doanh thương mại


  1

  68


  0.4%

  2.7%

  0.6%  7

  Kinh tế


  196

  257

  0.1%

  3.5%

  9.6%

  1.2%  8

  Luật


  93

  53


  0.4%

  2.5%

  0.1%  9

  Luật kinh tế


  142

  60

  0.1%

  0.4%

  2.4%

  0.5%  10

  Marketing  56

  0.1%

  0.6%

  2.2%

  0.3%  11

  Quản lý nhà nước


  90
  12

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


  118
  13

  Quản trị khách sạn


  120
  14

  Quản trị kinh doanh


  177

  354

  0.2%

  2.6%

  13.2%

  3.7%  15

  Quản trị nhân lực


  102

  61


  0.2%

  2.5%

  0.7%  16

  Tài chính – Ngân hàng


  165

  267

  0.4%

  3.3%

  8.5%

  2.6%  17

  Thống kê


  54

  18


  0.2%

  0.8%

  0.0%
  Chương trình chất lượng cao


  1

  Kế toán


  267
  2

  Kiểm toán


  183

  36

  0.1%

  0.5%

  1.3%

  0.2%  3

  Kinh doanh quốc tế


  199
  4

  Kinh doanh thương mại


  180
  5

  Marketing


  132
  6

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành


  135
  7

  Quản trị kinh doanh


  235

  31


  0.8%

  0.9%

  0.1%  8

  Tài chính – Ngân hàng


  299

  32

  0.1%

  0.5%

  1.0%

  0.2%  Biểu mẫu 22


  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  THÔNG BÁO

  Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

  năm học 2016-2017

  STT

  Nội dung

  Đơn vị

  Số lượng

  tính

  I

  Diện tích đất đai

  ha

  4.4745

  II

  Diện tích sàn xây dựng

  m2

  33.117

  1

  Giảng đường
  Số phòng

  phòng

  80


  Tổng diện tích

  m2

  6.426

  2

  Phòng học máy tính
  Số phòng

  phòng

  4


  Tổng diện tích

  m2

  700

  3

  Thư­ viện

  m2

  2.365

  4

  Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
  Số phòng

  phòng

  132


  Tổng diện tích

  m2

  8.431

  5

  Nhà ăn của cơ sở đào tạo
  Số lượng

  Nhà ăn

  02


  Diện tích

  m2

  518

  5

  Diện tích khác:
  Diện tích văn phòng Ban giám hiệu, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, văn phòng các tổ chức đoàn thể

  m2

  2.847


  Diện tích hội trường

  m2

  672


  Nhà khách

  m2

  213


  Diện tích nhà thi đấu đa năng

  m2

  950


  Diện tích sân vận động

  m2

  5000


  Biểu mẫu 23  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

  (tính đến 31/12/2016)

                                                                           Đơn vị tính: Người

  STT

  Nội dung

  Tổng số


  Giáo sư

  Phó Giáo sư

  TSKH,

  Thạc sĩ

  Cử nhân

  Ghi chú

  tiến sỹ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


  (3+4

  +5+6+

  7+8)  Tổng số

  265

  4

  19

  52

  176

  14


  1

  Khoa Du lịch

  18

  0

  0

  5

  13

  0


  2

  Khoa Quản trị kinh doanh

  23

  2

  3

  6

  10

  2

  2 CN đang học ThS

  3

  Khoa Kinh tế chính trị

  13

  0

  0

  4

  9

  0


  4

  Khoa Kế toán

  42

  1

  7

  4

  28

  2

  2 CN đang học ThS

  5

  Khoa Kinh tế

  21

  1

  1

  3

  15

  1

  1 CN đang học ThS

  6

  Khoa Ngân hàng

  18

  0

  1

  4

  13

  0


  7

  Khoa Thương mại

  30

  0

  0

  7

  21

  2

  2 CN đang học ThS

  8

  Khoa Tài chính

  20

  0

  3

  3

  14

  0


  9

  Khoa Lý luận chính trị

  16

  0

  2

  6

  6

  2

  1 CN đang học TS,

  1 cử nhân đang học Thạc sĩ

  10

  Khoa Luật

  23

  0

  0

  2

  16

  4

  3 CN đang học ThS

  11

  Khoa Marketing

  15

  0

  2

  4

  9

  0


  12

  Khoa Thống kê - Tin học

  21

  0

  0

  3

  18

  0


  13

  Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

  5

  0

  0

  1

  4

  0


   

   

  Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                           


   

 • Biểu tổng hợp "Ba công khai" 2015-2016

 • Biểu tổng hợp "Ba công khai"


 • Biểu 24: Công khai tài chính của Trường (năm học 2014-2015)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


  BIỂU MẪU 24

  CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2014-2015

   

  STT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  SỐ LƯỢNG

  I

  Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

  Nghìn đồng/năm

   

  1

  Thạc sĩ

   

  8.250

  2

  Đại học

   

  5.500

  II

  Học phí hệ chính quy chương trình khác

  Nghìn đồng/năm

   

   

  Học phí chương trình chất lượng cao

   

  15.500

  III

  Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

  Nghìn đồng/năm

   

   

  Đại học

   

  8.000

  IV

  Tổng thu năm 2014

  Nghìn đồng

   

  1

  Thu từ ngân sách

   

  27.050.367

  2

  Thu từ học phí, lệ phí

   

  72.949.241

  3

  Thu từ nguồn khác

   

  4.467.533