DHKT

Đội ngũ giảng viên

 • GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

    12/08/2021

  Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: sonnt@due.edu.vn
  Điện thoại: 0935667888

 • PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA

    12/08/2021

  Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  E-mail: hoadh@due.edu.vn
  SĐT: 0903547789

 • PGS.TS. NGUYỄN THANH LIÊM

    12/08/2021

  Giám đốc Trung Tâm Thư Viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
  Email: liemnt@due.edu.vn
  Điện thoại: +84905165555

 • PGS.TS. NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

    12/08/2021

  Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng
  Email: nguyennp@due.edu.vn
  Điện thoại: 0901908999

 • TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN

    12/08/2021

  Phó Chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh
  Email: tuannq@due.edu.vn
  Điện thoại: 05113 836 934; Mobile: 0914135723
  Website: http://tuannguhanhson.com

 • TS. NGUYỄN XUÂN LÃN

    12/08/2021

  Giảng viên chính - khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: nguyenxuanlan@due.edu.vn
  Điện thoại: 0948687799

 • TS. LÊ THỊ MINH HẰNG

    12/08/2021

  Phó Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: hang.ltm@due.edu.vn
  Điện thoại: 0905027450

 • TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

    12/08/2021

  Trưởng bộ môn Quản trị Kinh doanh, Giảng viên chính
  Email: thuyntb@due.edu.vn
  Điện thoại: 05113 836 934; Mobile: 0905220099

 • TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU

    12/08/2021

  Trưởng bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Giảng viên chính
  Email: thu.ntb@due.edu.vn
  Điện thoại: 0983417623

 • TS. ĐOÀN THỊ LIÊN HƯƠNG

    12/08/2021

  Phó phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
  Email: huong.dtl@due.edu.vn
  Điện thoại: 0903556822

<< 1 2 3 4 > >>