DHKT

Đội ngũ giảng viên

 • GS.TS LÊ THẾ GIỚI

    19/04/2015

  Giảng viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
  Email: ltgioi@ac.udn.vn
  Điện thoại: 093 505 9999

 • GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

    18/04/2015

  Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: sonnt@due.edu.vn
  Điện thoại: 0913403739

 • PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA

    17/04/2015

  Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHĐN
  E-mail: hoadh@due.edu.vn
  SĐT: 0903547789

 • PGS.TS. NGUYỄN THANH LIÊM

    16/04/2015

  Giám đốc Trung Tâm Thư Viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
  Email: liemnt@due.edu.vn
  Điện thoại: +84905165555

 • TS. ĐOÀN GIA DŨNG

    15/04/2015

  Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: dgdung@kontum.udn
  Điện thoại: 05113886201;Mobile:0905002001

 • TS. LÊ THỊ MINH HẰNG

    14/04/2015

  Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: hang.ltm@due.edu.vn
  Điện thoại: +84-511-3836934

 • TS. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

    14/04/2015

  Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh - Nguyên Đại Biểu Quốc Hội Khóa XII
  Viên phó Viện Việt Anh, Đại học Đà Nẵng
  Email: huong.ntm@due.edu.vn
  Điện thoại: +84-511-3836934

 • TS. NGUYỄN XUÂN LÃN

    13/04/2015

  Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: nguyenxuanlan@due.edu.vn
  Điện thoại: 05113 836 934

 • TS. NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

    12/04/2015

  Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh
  Email: nguyennp@due.edu.vn
  Điện thoại: 0511-395 0475

 • TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU

    11/04/2015

  Tổ trưởng bộ môn chuyên ngành QTNNL
  Email: thu.ntb@due.edu.vn
  Điện thoại: 0983417623

<< 1 2 3 > >>