DHKT

Các hướng đề tài nghiên cứu chuyên ngành kinh tế phát triển

18/09/2017

1. Các chủ đề liên quan tới Tăng trưởng kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế xanh ở địa phương; Mô hình tăng trưởng kinh tế; chất lượng tăng trưởng kinh tế, Chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói ….

2. Các chủ đề liên quan tới cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế như: chuyển dịch cơ cấu ngành, vùng và thành phần kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, nguồn lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các nhân tố thúc đẩy CDCC kinh tế, cơ cấu và thay đổi cơ cấu tiêu dùng dân cư; CDCC kinh tế theo xu thướng đẩy mạnh xuất khẩu…

3. Nhóm chủ đề liên quan tới phát triển địa phương như: Phát triển kinh tế, xã hội, phát triển các lĩnh vực, Phát triển bền vững kinh tế địa phương; Phát triển kinh tế và công bằng xã hội; Phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập…

4. Nhóm chủ đề liên quan tới Phát triển ngành và các phân ngành: Công nghiệp – Nông nghiệp – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ

5. Nhóm chủ đề liên quan tới Phát triển vùng – liên vùng: Phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; Các mối liên kết kinh tế (Liên kết phát triển kinh tế vùng; Liên kết phát triển du lịch; Liên kết trong thu hút đầu tư…)

6. Nhóm chủ đề liên quan tới khai thác, sử dụng, phát triển các nguồn lực: Đất đai, lao động, vốn, tài nguyên, khoa học công nghệ…

7. Nhóm chủ đề liên quan tới giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình phát triển như: Đói nghèo, bất bình đẳng, việc làm, an sinh xã hội, giáo dục, y tế…

8. Nhóm chủ đề liên quan tới các cơ chế, chính sách kinh tế thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương

9. Quản lý ngành và phân ngành

10.Quản lý các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đảm bảo sinh kế…