DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 01

16/09/2017

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 01]

TS. Trần Trung Vinh & ThS. Trần Thị Kim Phương vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Tourism Policy - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

Bài báo có tiêu đề "Examining the interrelationships among destination brand image, destination perceived quality, tourist satisfaction and tourist loyalty: Evidence from Danang City, Vietnam".

Khoa Du Lịch chúc mừng thành công của TS. Trần TVinh và ThS. Phuong Tran!