DHKT

 • Đội ngũ giảng viên

   
  TS. VÕ THỊ QUỲNH NGA
  Trưởng khoa Du lịch
  Tel: 0905212770
  Email: ngavtq@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/vothiquynhnga
  Research interest: competitiveness, community-based tourism, destination tourism

    THS. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG
  Phó trưởng khoa Du lịch
  Tel: 0982066455
  Email: nthduong@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/nthduong
  Research interest: Hospitality Management, Restaurant Management

  THS. NGUYỄN KÝ VIỄN
  Phó trưởng khoa Du lịch
  Tel: 0905539161
  Email: viennk@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/nguyenkyvien
  Research interest: Customer Behavior, Brand Equity, Community-based Tourism


  TS. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
  Trưởng bộ môn Kinh doanh lữ hành
  Tel: 0905062068
  Email: nhatntt@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/nttnhat
  Research interest: Event Marketing, Tour Operator Management, Housekeeping Management  TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ
  Tel: 0905101545
  Email: quyts@due.edu.vn
  Research interest: Marketing, Tourism.


  THS. HÀ QUANG THƠ
  Tel: 0903534345
  Email: thohq@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/thohq
  Research interest: Economics in tourism, Economics and Management in the public sector, Project management


  PGS.TS. TRẦN TRUNG VINH
  Tel: 0914301309
  Email: vinhtt@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/vinh
  Research interest: Brand Equity, Country of Origin Image, Customer Behavior, Destination.


    TS. CAO TRÍ DŨNG
  Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng
  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
  Tel: 0913409777
  Email: dungct@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/dungct
  Research interest: Business Strategy in Tourism, Destination Resources, Tourism Product, Marketing in Tourism.


  TS. SỬ NGỌC DIỆP
  Tel: 0908828106
  Email: diepsn@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/diepsn
  Research interest: Customer Behavior, Travel Behavior, Transportation Behavior.


  THS. MAI THỊ KIỀU ANH
  Tel: 0905880389
  Email: anhmtk@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/anhmtk
  Research interest: Hospitality Management, Restaurant Management


  THS. ĐOÀN THỊ HOÀI THANH
  Tel: 0935422124
  Email: thanhdth@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/thanhdth
  Research interest: Tourist Behavior, Community-based Tourism, Sustainable Tourism.


  THS. HUỲNH THỊ PHƯƠNG THUẤN
  Tel: 0905808618
  Email: thuanhtp@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/htpthuan
  Research interest: Customer Behavior, Agricultural Tourism


  TS. TRẦN NIÊN TUẤN
  Tel: 0935220589
  Email: tuantn@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/trannientuan
  Research interest: Volunteer Tourism, Sustainability, Food Waste Management
  THS. MAI THỊ HIẾU NHI
  Tel: 0984066477
  Email: nhimth@due.edu.vn
  Research interest: Service Marketing


  TS. TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG
  Tel: 0903517108
  Email: phuongttk@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/tranthikimphuong
  Research interest: Customer Behavior, Tourist Behavior, Brand Equity


  THS. LÂM MINH QUÂN
  Tel: 0983049554
  Email: quanlm@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/quanlm
  Research interest: Service Marketing, Consumer Behaviour and Experience


  THS. NGUYỄN THỊ NGỌC LY
  Tel: 0934543644
  Email: lyntn@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/lyntn
  Research interest: Tourist Behaviour, Destination Management


  THS. THÁI THỊ HUYỀN TRÂM
  Tel: 0905150955
  Email: tramtth@due.edu.vn
  Science Curriculum Vitae: http://scv.udn.vn/tramtth
  Research interest: Event Management, Tourist Behaviour

  THS. HOÀNG LÊ SAO MAI
  Tel: 0902800914
  Email: maihls@due.edu.vn
  Science curriculum vitae: http://scv.udn.vn/maihls
  Research interest: Hospitality Management


  THS. BÙI THỊ KHÁNH HÀ
  Tel: 0777595830
  Email: habtk@due.edu.vn
  Research interest: International Marketing, Consumer Behaviour


  THS. BÙI MAI LỆ QUYÊN
  Giáo vụ khoa
  Tel: 0905790205
  Email: quyenbml@due.edu.vn


  THS. ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC
  Thư ký khoa
  Tel: 02363.958.726
  THS. TRẦN HỒ THƯƠNG THƯƠNG
  Tel: 0935.733.211
  Science curriculum vitae: http://scv.udn.vn/thuongtht
  Research interest: Sustainable tourism, Food Waste Management
  THS. TRẦN HOÀNG UYÊN THẢO
  Tel: 0935.296.369
  Email: thaothu@due.edu.vn
  Research interest: tourist destination, sustainable development, tourism zoning


    MS. TRƯƠNG ĐÀO LINH KHA
  Tel: 0935.218.400
  Email: khatdl.16@gmail.com