DHKT

Công bố khoa học

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 12

    04/02/2021

  Ths. Trần Thị Kim Phương, Ths. Nguyễn Ký Viễn và TS. Trần Trung Vinh vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Journal of Product & Brand Management - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 11

    07/01/2021

  TS. Sử Ngọc Diệp và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Current Issues in Tourism - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF=4.147).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 10

    29/08/2020

  TS. Sử Ngọc Diệp và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Journal of Cleaner Production - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 7.246).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 09

    05/05/2020

  TS. Trần Trung Vinh, ThS. Trần Thị Kim Phương và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Economics and Business Research - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 08

    10/02/2020

  TS. Sử Ngọc Diệp, ThS. Trần Thị Kim Phương và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí Transportation Research Part A: Policy and Practice - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 3.693) và tạp chí được xếp hạng A* theo ABDC Journal Ranking.

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 07

    04/02/2020

  TS. Sử Ngọc Diệp, Nguyễn Ngọc An Nguyên, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Phương Thảo vừa có bài báo được công bố trên tạp chí Tourism Management Perspectives - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (Q1, IF = 2.485, A Ranking).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 06

    01/10/2019

  TS. Sử Ngọc Diệp, TS. Nguyễn Phước Quý Duy và GS.TS Lester W Johnson vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên Tạp chí Transportation, Tạp chí thuộc danh mục danh tiếng thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 3.457).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 05

    10/09/2019

  TS. Trần Trung Vinh, ThS. Trần Thị Kim Phương, TS. Võ Thị Quỳnh Nga, PGS.TS Nguyễn Phúc Nguyên vừa có bài báo, đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Electronic Customer Relationship Management - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 04

    03/12/2018

  TS. Sử Ngọc Diệp vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí danh giá quốc tế “Current Issues in Tourism” (ISI; 2017-IF = 3.462) - Tạp chí thuộc “TOP 6” thế giới về du lịch theo danh mục ISI-2017.

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 02

    24/10/2017

  ThS. Trần Thị Kim Phương, TS. Trần Trung Vinh và PGS.TS Tz-Li Wang vừa có nghiên cứu đã được chấp nhận công bố trên tạp chí Tourism Review - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI).

 • CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 01

    16/09/2017

  TS. Trần Trung Vinh & ThS. Trần Thị Kim Phương vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Tourism Policy - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

1