DHKT

Đặc tả chương trình

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 2020

    20/04/2020

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Sự kiện được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các doanh nghiệp du lịch, và các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện.

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 2019

    08/04/2019

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Sự kiện được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các doanh nghiệp du lịch, và các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện.

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 2018

    20/04/2018

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Sự kiện được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các doanh nghiệp du lịch, và các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện.

1