DHKT

Đặc tả chương trình

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2020

    20/04/2020

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các công ty du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành quốc gia và quốc tế.

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2019

    08/04/2019

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các công ty du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành quốc gia và quốc tế.

 • BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2018

    20/04/2018

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các công ty du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành quốc gia và quốc tế.

1