DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 02

24/10/2017

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ_02]


ThS. Trần Thị Kim Phương, TS. Trần Trung Vinh và PGS.TS Tz-Li Wang vừa có nghiên cứu đã được chấp nhận công bố trên tạp chí Tourism Review - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI).

Nghiên cứu có tiêu đề "Destination perceived quality, tourist satisfaction and word-of-mouth".
Khoa Du Lịch chúc mừng thành công của ThS. Phuong Tran, TS. Trần TVinh và PGS.TS Tz-Li Wang.