DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 05

10/09/2019

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 05]

- TS. Trần Trung Vinh, ThS. Trần Thị Kim Phương, TS. Võ Thị Quỳnh Nga, PGS.TS Nguyễn Phúc Nguyên vừa có bài báo: "The effect of social media communication on brand equity through Facebook: evidence from CGV Cinemas, Vietnam", đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Electronic Customer Relationship Management - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

- Khoa Du Lịch chúc mừng TS. Trần Trung Vinh và nhóm nghiên cứu!