DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ký Quyết định Ban hành Chương trình Đào tạo Giáo dục Đại học ngày 14/09/2022:

  Ngành: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

  Mã ngành: 7340101

  Chuyên ngành: 

  - Quản trị kinh doanh tổng quát (734020101)

  - Quản trị tài chính (734020102)

  - Quản trị chuỗi cung ứng & Logistics (73402103)

  - Kinh doanh số (73402104)

  Trình độ: Đại học

  Văn bằng: Cử nhân:

  Số tín chỉ: 134 tín chỉ

  Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo: Tải tại đây