DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ký Quyết định Ban hành Chương trình Đào tạo Giáo dục Đại học ngày 14/09/2022:

  Ngành: Quản trị nhan lực (Human Resource Management)

  Mã ngành: 7340404

  Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực (734040401)

  Trình độ: Đại học

  Văn bằng: Cử nhân:

  Số tín chỉ: 134 tín chỉ

  Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo: Tải tại đây