DHKT

Thông báo về hình thức luận văn

20/03/2019

QUY ĐỊNH

 VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Luận văn thạc sĩ là kết quả nghiên cứu độc lập của học viên cao học, được thể hiện qua 2 cuốn: cuốn toàn văn và cuốn tóm tắt.

I.    CUỐN TOÀN VĂN

1. Yêu cầu chung

- Cuốn toàn văn được trình bày từ 80 đến 100 trang, đối với lĩnh vực khoa học xã hội có thể nhiều hơn nhưng không quá 120 trang.

- Các phần chính sắp xếp theo trình tự sau: mở đầu, các chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).

- Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).

- Luận văn đóng bìa cứng, màu xanh đậm, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt, có trang phụ bìa đặt ngay sau trang bìa và phải in thông tin lên phần gáy (xem các mẫu dưới đây)

- Mẫu trang bìa và trang phụ bìa

                            Trang bìa                          Phần gáy                      Trang phụ bìa

            Phần gáy:       Họ và tên của học viên (chữ in hoa)

                                    Luận văn thạc sĩ…chuyên ngành được hướng dẫn ở trang số 11 của Quy định này.

2. Cấu trúc của luận văn

Cấu trúc của luận văn được trình bày tùy theo chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, về hình thức được thể hiện qua mẫu trang Mục lục dưới đây (các phần cấu thành nên cuốn toàn văn phải được sắp xếp theo đúng trình tự).

MỤC LỤC

                                                                                                                                                                                         

MỞ ĐẦU

          1.  Tính cấp thiết của đề tài

          2.  Mục tiêu nghiên cứu

          3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

          4.  Phương pháp nghiên cứu

          5.  Bố cục đề tài

          6.  Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ …

1.1. TỔNG QUAN VỀ …

          1.1.1. Một số khái niệm

          1.1.2. Đặc điểm của …

  1.1.3.   Ý nghĩa của …

1.2. NỘI DUNG CỦA …

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN …

1.2.1. Nhân tố thuộc về …

1.2.2. Nhân tố thuộc về …

1.2.3. Nhân tố thuộc về …

CHƯƠNG 2. NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao)

KIỂM TRA HÌNH THỨC LUẬN VĂN (Chỉ đóng kèm nội dung này để nộp luận văn trước khi bảo vệ)

Sau khi luận văn đã được Hội đồng đánh giá họp và thông qua, học viên chỉnh sửa luận văn theo góp ý của Hội đồng để nộp lưu chiểu tại Thư viện. Luận văn nộp lưu chiểu phải đóng kèm theo các tài liệu sau theo thứ tự:

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN;

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1;

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2;

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN;

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ .....................................

(ghi ngành của học vị được công nhận)

 

 

 

 

 

Đà Nẵng – Năm .......

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ… NĂM 20..

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ ........................................

(ghi ngành của học vị được công nhận)

Mã số: .............................

 

 

Người hướng dẫn khoa học: .............................

(ghi rõ học hàm, học vị)

 

 

Đà Nẵng – Năm .......

Đối với đề cương nghiên cứu, quy định về bìa giống như quy định về hình thức luận văn nhưng đóng giấy bìa thường màu xanh.

Số trang giới hạn là không quá 30 trang chưa kể phụ lục.

Cấu trúc của đề cương cần được thảo luận với GVHD

Đến thời điểm bảo vệ đề cương, Học viên sẽ nộp 5 cuốn có chữ ký xác nhận đồng ý của GVHD về khoa.