DHKT

KINH TẾ VI MÔ

Nhóm biên soạn: PGS. TS. Lê Thế Giới, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S Đặng Công Tuấn, Th.S Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thủy.

Thể loại: Kinh tế học
Xuất bản: 4/2011
NXB: Lao động xã hội
Số trang: 432 trang - khổ: 16x24 cm


Giáo trình Kinh tế vi mô là tài liệu dung trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình. Các chủ đề bao gồm: phân tích cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dung, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường; phân tích chính sách công đối với các vấn đề như thuế, thương mại quốc tế, ngoại ứng và hàng hóa công cộng.

Các nhà kinh tế thường tiếp cận các vấn đề trong nền kinh tế thông qua phân tích cung cầu: bằng cách nghĩ về người mua và bán là các lực lượng cấu thành thị trường; mục tiêu và những ràng buộc để phát triển các mô hình; mô tả các điều kiện cho cân bằng thị trường; và giải pháp xác định cân bằng cũng như các thay đổi cân bằng thị trường khi có sự tác động chính phủ vào thị trường. Với cách tiếp cận này, bạn đọc có thể dễ dàng hiểu được sự vận hành và tương tác của các lực lượng cấu thành thị trường, cơ chế giá cả và cách thức phân bổ nguồn lực đối với các đặc tính thị trường khác nhau.

Mục lục: 

Chương 1: Tổng quan về kinh tế vi mô

Chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường

Chương 3: Độ co giãn của cung cầu

Chương 4: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng

Chương 5: Lý thuyết sản xuất - chi phí

Chương 6: Cạnh tranh hoàn hảo

Chương 7: Cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 8: Cung cầu thị trường nguồn lực

Chương 9: Ngoại ứng và hàng hóa công cộng