DHKT

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Tiếp cận chiến lược

Nguồn nhân lực là năng lực cạnh tranh cốt lõi của tổ chức bởi nó mang các yếu tố để tạo dựng khả năng cạnh tranh của tổ chức, đó là nguồn lực quý giá, hiếm để đạt được, khó bắt chước và khó có thể thay thế hoàn hảo. Quản trị nguồn nhân lực, một cách tiếp cận trong phát triển hệ thống triết lý, chính sách, chương trình trong các hoạt động thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, vì thế trở thành hoạt động quản trị then chốt trong bất cứ tổ chức nào.

Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược là bước phát triển trong lý luận và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực. Các thành tố của một hệ thống quản trị nguồn nhân lực như triết lý, chính sách, quan điểm, chương trình và bất cứ những thành tố tạo nên hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực cần phải tạo nên một sự liên kết và tạo nên hiệu quả tổng hợp trong công tác quản trị, vì thế phát triển nhu cầu khách quan của chiến lược nguồn nhân lực.

Tài liệu “Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược” giúp bạn đọc tiếp cận đến chủ đề tiếp cận chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực, bao gồm hai nội dung chính, thứ nhất là các nội dung cung cấp lý luận nền tảng trong phát triển chiến lược nguồn nhân lực, làm rõ các tiếp cận trong quản trị nguồn nhân lực, các quan điểm quản trị nguồn nhân lực chiến lược, lý luận và thực tiễn về cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực và lý luận về phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực; nội dung thứ hai trình bày cách phát triển chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chức năng quản trị nguồn nhân lực cũng như những lĩnh vực tác dụng cấp độ chung cho tổ chức. Nội dung cụ thể các chương của tài liệu đó là:

Chương 1: Tổng quan về các tiếp cận quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
Chương 3: Phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực
Chương 4: Các chiến lược phát triển và chuyển đổi tổ chức
Chương 5: Chiến lược quản trị văn hoá
Chương 6: Chiến lược quản trị tri thức
Chương 7: Chiến lược tạo lập sự cam kết và gắn kết
Chương 8: Chiến lược  tạo dựng nguồn nhân lực
Chương 9: Chiến lược thành tích cao.